Voľná pracovná pozícia – Etnológ, KVČ

v Liptovskom múzeu v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
________________________________________

Miesto výkonu práce:

Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

Rámcová náplň práce:

Tvorba zbierok, výskum, odborné spracovávanie, spravovanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok v príslušnom odbore. Tvorba koncepcie a metodiky lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.
Kvalifikačné predpoklady a kritériá:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore etnológ, etnograf
Bezúhonnosť
Ovládanie PC na používateľskej úrovni
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

   1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
   2. Profesijný štruktúrovaný životopis
   3. Fotokópia diplomu o nadobudnutom VŠ vzdelaní 2. stupňa
   4. Fotokópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace
   5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup:

február 2017
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Etnológ, KVČ – neotvárať“, do 06. 02. 2017

na adresu:
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok