Vedecká rada Liptovského múzea v Ružomberku

Členovia Vedeckej rady Liptovského múzea v Ružomberku

prof. PhDr. Marta Botíková, CSc.
zástupca vedúceho katedry muzeológie a etnografie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

prof. PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc.
historik

prof. PhDr. Pavol Tišliar, CSc.
vedúci katedry muzeológie a etnografie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.
vedecký pracovník, Ústav ekológie lesa pri SAV

PhDr. Karol Pieta, DrSc.
vedecký a odborný pracovník, Archeologický ústav pri SAV Nitra

PhDr. Pavol Holešiak, PhD.
riaditeľ, Úrad Žilinského samosprávneho kraja

MVDr. Miloš Jesenský, PhD.
riaditeľ, Kysucké múzeum v Čadci

Ing. Miloš Dudáš, CSc.
riaditeľ, Krajský pamiatkový úradu Žilina

Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
zástupca vedúceho, Katedra histórie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

PhDr. Peter Vítek
riaditeľ archívu, Štátny archív v Bytči – pobočka Liptovský Mikuláš

—————————————————————————————————————————————————————-

Štatút Vedeckej rady Liptovského múzea v Ružomberku

 1. Vedecká rada Liptovského múzea v Ružomberku (ďalej len LMR) je poradným a iniciatívnym orgánom riaditeľa pri riešení zásadných koncepčných otázok vedeckej a múzejnej práce LMR.
 2. Vedecká rada odporúča a navrhuje riaditeľovi LMR metódy a formy odbornej múzejnej činnosti.
 3. Vedecká rada sa vyjadruje k ročným i perspektívnym plánom a k zhodnoteniu činnosti LMR:
  a) vo vedeckovýskumnej činnosti
  b) v akvizičnej a dokumentačnej činnosti
  c) vo výstavnej a expozičnej činnosti
  d) v oblasti obnovy nehnuteľných kultúrnych pamiatok
 4. Vedeckú radu zvoláva riaditeľ LMR podľa potreby a aktuálnosti, najmenej však 1 x ročne. Program zasadnutia pripravuje riaditeľ LMR.
 5. Predsedom Vedeckej rady je riaditeľ, v jeho neprítomnosti ním poverený zástupca. Agendu Vedeckej rady vedie tajomník, menovaný riaditeľom múzea.
 6. Vedecká rada môže rokovať za prítomnosti nadpolovičnej polovice členov.
 7. Vedecká rada sa o výsledkoch uznáša formou odporúčania pre riaditeľa LMR. K riešeniu špeciálnych problémov môže riaditeľ LMR prizvať zástupcov špecializovaných organizácii a pracovísk, resp. externých odborníkov.
 8. Členov Vedeckej rady menuje a odvoláva riaditeľ LMR na funkčné obdobie piatich rokov.
 9. Členstvo vo Vedeckej rade je čestné.
 10. Administratívne práce spojené s činnosťou Vedeckej rady zabezpečuje Liptovské múzeum v Ružomberku, podobne aj materiálne zabezpečenie zasadnutí (cestovné, stravné a iné výdavky).

Tento štatút Vedeckej rady nadobúda účinnosť dňa 5.2.2016

Mgr. Martin Krupa, riaditeľ
Liptovské múzeum v Ružomberku