Tvorivé dielne vo Wygiełzowe

V septembri a v októbri 2020 bol v zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici v Povislianskom etnografickom parku vo Wygiełzowe organizovaný cyklus 15 bezplatných workshopov pre deti a mládež s názvom „Ogniki“. Tematika stretnutí bola zameraná na oboznámenie detí s povolaním a prácou hasiča, dejinami požiarnictva a úlohou dobrovoľných hasičských zborov. Workshopy sa konali 27. 9. 2020 (individuálna skupina 14 osôb), 30. 9. 2020 (Špeciálne školské a výchovné zariadenie v Osvienčime – 6 osôb so zdravotným postihnutím), 1. 10. 2020 (Základná škola v Jankowiciach – 7 osôb), 2. 10. 2020 (Materská škola a jasle „Narnia“ z Wieliczky – 2 skupiny – celkom 27 osôb), 6. 10. 2020 (Vzdelávacie zariadenie JONATAN, Bielsko-Biała – 2 skupiny – celkom 20 osôb so zdravotným postihnutím), 7. 10. 2020 (Základná škola Raciborowice – 2 skupiny – celkom 33 osôb), 8. 10. 2020 (Základná škola č. 95 z Krakova – 17 osôb), 12. 10. 2020 (Základná škola Raciborowice – 2 skupiny, celkom  28 osôb), 19. 10. 2020 (Základná škola Płoki – 9 osôb), 23. 10. 2020 (Materská škola Płoki – 2 skupiny, celkom 25 osôb).

Hodiny mali charakter praktických tvorivých dielní. Na ich realizáciu boli použití vzdelávacie materiály kúpené v predchádzajúcom monitorovacom období.  Na workshopoch v zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici zo Złotnik boli účastníci oboznámení s profesiou a s prácou hasiča, bola vyvolaná úcta k práci hasičov, formovali sa správne reakcie v situácii ohrozenia zdravia. Počas workshopov účastníci tiež maľovali bavlnené plecniaky s hasičským motívom pomocou fixiek na oblečenie, skúšali hasičské uniformy a tiež sa zúčastnili na pohybovej hre – hasenie požiaru pomocou ručného vodného hasiaceho prístroja.

Na workshopoch sa zúčastnilo celkom 186 osôb. V týchto workshopoch sa bude pokračovať v rámci činnosti múzea.