riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku

 

Názov pozície: riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10,
034 50 Ružomberok

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/8/2020

Názov organizácie: Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša č. 10,
034 50 Ružomberok

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce: Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10,
034 50 Ružomberok

Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu: od 01.12. 2020, príp. dohodou

Platové podmienky: od 1 400 € brutto/mesiac

Zamestnanecké výhody, benefity:
 stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:
 komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
 zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so
zvereným majetkom organizácie.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
Stupeň vzdelania: vysokoškolské II. stupňa

Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou

Požadovaná prax: 5 ročná odborná prax
3 ročná riadiaca prax

Pozícia vhodná pre absolventa: nie
Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa
Vodičský preukaz: skupiny B

Osobnostné predpoklady:
 manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 znalosť štátneho jazyka,
 znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 bezúhonnosť.

Ďalšie požiadavky:
 odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 206/2009 Z. z.
o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, Zákon
č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty,
zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 126/2015 Z. z.
o knižniciach a pod.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
(napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,
Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a pod.).

Zoznam požadovaných dokumentov:
 predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
 motivačného listu,
 štruktúrovaného profesijného životopisu,
 fotokópie dokladu o vzdelaní,
 predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja
a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu
hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližších 5 rokov
v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV,
odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej
stránke www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené
v roku 2011.
INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: 09. 09. 2020

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 23. 10. 2020

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
poštou na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením
obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci
je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Skopalovú
na t. č.: 041/5032 440 alebo 0905 454 003.
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského
48, 011 09 Žilina

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka
a osobný pohovor
Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Skopalová, t. č. 041/5032 440, e-mail
alzbeta.skopalova@zilinskazupa.sk

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ
nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku