Reštaurovanie Portrétu dámy v hermelínovom plášti

(Liptovské múzeum, 31. mája 2023) Liptovské múzeum nechalo reštaurovať Portrét dámy v hermelínovom plášti. Figurálnu maľbu mladej ženy v slávnostnom oblečení z obdobia okolo roku 1750 namaľoval neznámy autor olejomaľbou na plátne a do zbierok Liptovského múzea bolo dielo nadobudnuté darom od rodiny z Paludze v septembri roku 1947. Reštaurátorské práce realizovala v mesiacoch jún 2022 až marec 2023  Mária Ďuricová akad.mal.

Pôvodný stav

Analýzou stavu umeleckého diela sa zistilo, že maľba bola v minulosti podrobená reštaurátorským zásahom vrátane rozsiahlych olejových premalieb. Navyše, obraz bol v minulosti nevhodným spôsobom dublovaný na nové plátno, čo spôsobilo jeho ďalšie poškodenie. Okrem poškodení z neodborných zásahov maľba obsahovala aj nános sedimentov a prachu, ktoré vznikli pravdepodobne nevhodnou manipuláciou s dielom. Prvotné reštaurátorské zásahy odhalili aj poškodenia fyzikálneho charakteru, najmä trhliny, poškodenie spôsobené hrdzavením klincov, dieru v plátne a reznú ranu, ktorá sa nachádzala v tvárovej časti diela.

Priebeh reštaurátorského zásahu

Obraz bol sňatý z podrámu a z diela bolo odstránené hrubé dublované plátno vrátane lepiacej hmoty. Následne boli chýbajúce miesta pôvodného plátna doplnené novým plátnom. Pôvodná maliarska vrstva bola stabilizovaná, zabezpečená a reštaurátorka pristúpila ku odstraňovaniu rozsiahlych premalieb, retuši a napnutiu na nový podrám.

Prekvapivé zistenie

Už z obyčajného pohľadu na symetriu tváre maľovanej je zrejmé, že zobrazená mladá žena z vyššej spoločnosti trpela zrakovou vadou. Odkrývaním premalieb sa však zistilo, že sám autor maľby pri maľovaní váhal, kde umiestni polohu pravého oka, čomu nasvedčuje viditeľná kontúra oka, ktorá bola neskôr premaľovaná a dokonca zakrývaná prameňom vlasov. Kto si prial symetrické zobrazenie pohľadu dámy? Bola to žena, ktorá si želala prikrášliť,  alebo maliar v snahe vyhnúť sa nezdravému pohľadu? To dnes už nezistíme. Vo finále bola dáma namaľovaná tak, ako ju maliar videl. Vrátane očnej vady.

Premaľby očí

Realizácia

Portrét dámy v hermelínovom plášti bol podrobovaný reštaurátorským zásahom od júna 2022 do marca 2023. Cena odborných zásahov predstavovala sumu 3 500€ a Liptovské múzeum na ich realizáciu použilo zdroje získané z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia s príspevkom Žilinského samosprávneho kraja.

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.