Výzva na predkladanie ponúk _ zákazka malého rozsahu_tovary