Plán rozvoja organizácie

Plán rozvoja Liptovského múzea

Hlavným poslaním Liptovského múzea je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitným zreteľom na územie regiónu Liptova.

Zabezpečenie ochrany pamiatok, objektov a zbierkových predmetov v správe Liptovského múzea a ich zachovanie pre budúce generácie.

Zvyšovanie povedomia o historickom, etnografickom, prírodovednom a kultúrnom význame pamiatok v správe Liptovského múzea v regionálnom i európskom kontexte.

Realizácia výskumnej a vedeckej činnosti odborných pracovníkov múzea na plánovaných výskumných úlohách a prezentácia ich výsledkov.

Správa a ochrana zbierkového fondu múzea (akvizícia predmetov, ktoré absentujú v zbierkovom fonde, alebo ho dopĺňajú a zhodnocujú), chronologická a druhostupňová evidencia zbierkových predmetov a ich postupná elektronická evidencia, reštaurovanie zbierkových predmetov (vo vlastnej réžii a dodávateľsky), konzervovanie a realizácia vhodného uloženia zbierok v depozitároch.

Skvalitnenie marketingových aktivít a ponúk pre návštevníkov Liptovského múzea a propagácia lokality ako udržateľnej turistickej destinácie.