Oddychová zóna v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

V rámci projektu  Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko – slovenskom pohraničí sa v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline vytvorila oddychovo relaxačná zóna.

Zámerom  projektu je sprístupniť krásu prírodného dedičstva všetkým, ktorí pre akúkoľvek príčinu nemôžu ísť do Tatier alebo iných vysokých horstiev, najmä osobám so špeciálnymi potrebami. Oddychová zóna je realizovaná bez bariér a s rôznymi pomôckami pre postihnuté osoby (navigácia vo forme obrubníkov, zábradlie z lán, informačné tabuľky v braillovom písme). Cieľom všetkých senzorických prvkov je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu. Tento relaxačný priestor je určený aj dospelým osobám a deťom s vývojovými poruchami, mentálnym, či telesným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutím, taktiež osobám s poruchou autistického centra, poruchami správania, učenia sa, psychickými poruchami a chronickými chorobami. Oddychová zóna je realizovaná tak, že sa v nich môže cítiť dobre každá osoba a dieťa bez rozdielu.

Pre lepšie sprístupnenie objektov Múzea liptovskej dediny pre osoby so špeciálnymi potrebami bude v rámci projektu zakúpený a sprevádzkovaný multimediálny systém s audio popisom elektronických nástrojov – Mobilná aplikácia pre návštevníkov, ktorá pre zrakovo postihnutých bude presne popisovať jednotlivé vybrané objekty múzea a pre sluchovo postihnutých bude v aplikácii možnosť prepnúť si na posunkovú reč výkladu pri sprevádzaní po múzeu.

Všetky spomínané prvky môžu pôsobiť na najrôznejšie oblasti vnímania uvoľňujúco, ale aj stimulujúco. Táto cielene vytvorená ponuka zmyslových podnetov riadi a usmerňuje stimuláciu, prebúdza pozornosť, navodzuje pocit pohody a uspokojenia, vyvoláva spomienky, vplýva na vzťahy, zbavuje strachu a evokuje pocit istoty a bezpečia.

Pozývame Vás oddýchnuť si v prírode s výhľadom na Tatry, spoznať živočíchy Liptova, pričom Vaše deti sa môžu zahrať s rôznymi prvkami určenými pre poznávanie a hranie – vtáčie hniezdo, medvedí brloh, sovie hniezdo, sieťová pyramída, vahadlová hojdačka, cik-cak kladina, prekážková dráha, lanová pyramída a podobne. Dominantou oddychovej zóny je drevená rozhľadňa realizovaná podľa historickej predlohy pôvodnej rozhľadne, ktorá sa nachádzala na vrchu Zapač pri Liptovskom Hrádku.

Stavba oddychovo – relaxačnej zóny je realizovaná v rámci projektu: Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko – slovenskom pohraničí, celková suma za zhotovenie diela je 203 323,32 EUR, pričom 85 % financuje Európsky fond regionálneho rozvoja, 10 % štátny rozpočet SR a 5 % Žilinský samosprávny kraj. Oddychovú zónu sme mohli zrealizovať vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika.