20.8.2014-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-zverení-hnuteľného-majetku-do-správy-831-2014