22.01.2013-Z-ZSK-Zmluva o zverení hnuteľného majetku-692-13