15.05.2013-Z-Arcade-groups.r.o.-Zmluva-o-nájme-nebytových-priestorov-162-13