26.4.-Z_Zuzana_Kluchova_dohoda_o_poskytovani_sluzie_557-11