25.11.-Z_ZSK_Zmluva_c_726-2011-OVS_o_zvereni_majetku_do_spravy_594-11