16.11.-Z_KR_PZ_v_Ziline_dodatok_c_3_k_Zmluve_c_46-2006_o_poskytovani_sluzby_ochrany_objektu_592-11