14.7.-Z_Zilinsky_samospravny_kraj_Zmluva_o_poskytnuti_financneho_prispevku_pre_fond_mikroprojektov_c.52_573-11