13.10.-Z_ZSK_Zilina_Zmluva_o_zvereni_hnutelneho_majetku_do_spravy_588-11