9.6.-O_Ing_Rusnak_Ernest_Turisticke_znamky_17-3-2011