Zverejnené dokumenty

Podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy, ako aj dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky na svojej web stránke.

V hlavnom menu sú dostupné zverejnené dokumenty za rok 2013:

Zmluvy
Objednávky
Faktúry

Vo vnorenom menu pri jednotlivých kategóriách dokumentov sa nachádza tiež archív za roky 2012, 2011.