Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods.1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„ Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline – výmena šindľovej krytiny na vybraných objektoch “

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO

Názov verejného obstarávateľa: Liptovské múzeum v Ružomberku

Sídlo: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

Štatutárny zástupca:  PhDr. Martin Krupa, riaditeľ

IČO:                       35993154                             

DIČ:                       2020590363    

IČ DPH:                 –

Tel.:                       0918 680 212    

Fax:      –  

E-mail:                  projekty@liptovskemuzeum.sk

Internetová stránka: www.liptovskemuzeum.sk

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica

Číslo účtu.:          SK91 8180 0000 0070 0048 1459              

 1. Miesto predloženia/doručenia ponuky: elektronicky do systému www.ezakazky.sk
 2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Marta Rusnáková
 3. Predmet obstarávania:(predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky)

Názov zákazky: Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline – výmena šindľovej krytiny na vybraných objektoch. Ide o výmenu šindľovej krytiny na vybraných objektoch v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
 2. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je výmena šindľovej krytiny na troch objektoch v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline –  Hasičská zbrojnica Jalovec, Dom ľudový Paludza a Dom zrubový Liptovský Trnovec. Na predmetných objektoch je pôvodný šindeľ v havarijnom stave, značne zdegradovaný vplyvom klimatických vplyvov, prehnitý a na mnohých miestach perforovaný. Nový štiepaný šindeľ musí byť tlakovo impregnovaný prostriedkami proti biologickým škodcom a drevokazným hubám a ošetrený dvojnásobným povrchovým náterom. V rámci výmeny krytiny sa podľa potreby vymení aj prehnité latovanie, pod ktoré je potrebné pripevniť poistnú difúznu fóliu. Drevený šindeľ musí byť na latovanie prichytávaný špeciálnymi točenými klincami vyrobenými proti vytiahnutiu. Ide o výmenu starej šindľovej krytiny v rozsahu 620 m2, podľa výkazu výmer.

Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch, v zjednodušenej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 35 820,00 EUR  bez DPH
 2. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, termín: 3 mesiace od podpisu zmluvy
 3. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

90 kalendárnych dní od podpisu zmluvy

 1. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: súťažné podklady je možné stiahnuť bez úhrady, na stránke liptovskemuzeum.sk v časti O nás v záložke Verejné obstarávanie alebo na www.ezakazky.sk
 2. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Fond mikroprojektov, názov projektu: „Bohu na chválu, ľuďom na úžitok” kód projektu INT/ET/TAT/1/III/B/0183.
 3. Lehota na predloženie ponuky: uplynie dňom 28.05.2020 o 11,00 hod. (SEČ)
 4. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky cez systém ezakazky.sk. Do systému je nutné sa zaregistrovať.
 5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk bude Celková cena s DPH uvedená v EUR. Pravidlá a spôsob vyhodnotenia ponúk sú podrobne opísané v súťažných podkladoch.
 6. Pokyny na zostavenie ponuky: presný opis obsahu ponuky je uvedený v súťažných podkladoch (časť III.), tu uvádzame stručne: Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia, nie je možné rozdeliť predmet obstarávania na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
 • Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: minimálne požiadavky:
  1. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, štatutárny orgán resp. meno konateľa, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a meno a priezvizko kontaktnej osoby.
  2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Celková cena s DPH. Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú  cenu uvedie v zložení:

celková cena bez DPH

sadzba DPH a výška DPH

celková cena  vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú celkom, a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v SR, upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny

 1. Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí naskenovaná fotokópia).
 2. Vyplnený výkaz výmer vo formáte Excell.
 3. Zoznam referencií, resp. zoznam zrealizovaných stavieb podobného charakteru.
 1. Otváranie ponúk: 28.05.2020 o 12,00 hod. v sídle Liptovského múzea v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 05 Ružomberok
 2. Postup pri otváraní ponúk: podrobne opísané v súťažných podkladoch.
 3. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020
 4. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Marta Rusnáková, Tel. 0918 680 212, e-mail: projekty@liptovskemuzeum.sk)

Kontaktná adresa:

Liptovské múzeum, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 05 Ružomberok

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Žiadame záujemcov, aby si k predmetnej súťaži stiahli aj súťažné podklady, technickú správu, výkresovú časť a výkaz výmer, nakoľko sú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

 
Výzva na predloženie ponuky
Suťažné podklady
Technická správa
Výkaz výmer na ocenenie
Výkresová časť

 
 

 

 

 

 

 
Liptovské múzeum v Ružomberku
Nám.Š.N.Hýroša 10
034 50 Ružomberok


 

 

ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Liptovského múzea v Ružomberku č.1-LMR/2019

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov z v e r e j ň u j e zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Predmetom nájmu je:
nebytové priestory nachádzajúce sa v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline (ďalej MLD) – objekt Zvonica Pavčina Lehota a objekt Stodola Vavrišovo – stavba bez súpisného čísla, postavenej na pozemku C-KN 4936/18 o výmere 21 m2 (Zvonica) a C-KN 4936/8 o výmere 114 m2 (Stodola), zapísanej na LV č. 804 v k. ú. Pribylina
• Ide o prenájom časti objektu Zvonica Pavčina Lehota – 16 m2 a objektu Stodola Vavrišovo – 49 m2 na účel zriadenia malého občerstvovacieho zariadenia.
Predmet nájmu je možné rozdeliť na časti, t.j. prenajímateľ pripúšťa predložiť ponuku len na objekt Zvonica Pavčina Lehota, prípadne ponuku na objekt Stodola Vavrišovo.

Podmienky nájmu:
1. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu – nájomné bude určené v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. a to:
– výška predchádzajúcej vysúťaženej ceny priameho nájmu: 70,- €/m2/rok,
– náklady na služby spojené s nájmom nie sú jeho súčasťou a budú predmetom osobitnej dohody.

2. Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 22.5.2019 do 21.5.2022.

3. Účel nájmu bude: malé občerstvovacie zariadenie (bufet)

4. Lehota na doručenie ponúk: Záujemcovia o prenájom môžu zasielať ponuky do 15.04.2019 do 15.00 hod. Ponuku je potrebné predložiť osobne v sídle Liptovského múzea v Ružomberku alebo doručiť poštou na adresu: Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, aby bola zaevidovaná v podateľni do 15.04.2019 do 15.00 hod.

5. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom:
„Priamy nájom – MLD, NEOTVÁRAŤ“.

6. Náležitosti ponuky: Ponuka záujemcu o prenájom musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutá cena a spôsob jej platenia, účel využitia predmetu nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý chce v predmete nájmu využívať, prípadne iné podmienky a návrhy.

7. Obhliadka predmetu nájmu sa môže uskutočniť v pracovných dňoch od 10.3.2019 do 12.4.2019 v čase od 10.00 h do 14.00 hod, prípadne podľa osobitnej dohody na nižšie uvedenom tel. čísle. Informácie o predmete nájmu je možné získať u kontaktnej osoby: Ing. Marta Rusnáková, Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, tel.: 0918 680212, e-mail: projekty@liptovskemuzeum.sk.

8. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie nájmu uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).

10. Víťaznou sa stane tá ponuka, v ktorej záujemca ponúkne najvyššiu cenu za predmet nájmu a súčasne účel nájmu bude v súlade s poslaním múzea. So záujemcom, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, správca majetku môže uzatvoriť nájomnú zmluvu. Všetci záujemcovia, ktorí predložia svoje ponuky, budú o výsledku vyhodnotenia písomne informovaní.

V Ružomberku dňa 07.03.2019 Podpísaný PhDr. Martin Krupa, riaditeľ


Výzva na predkladanie ponúk


Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby – postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa :
         Liptovské múzeum v Ružomberku
         Nám. Š. N. Hýroša 10,
         034 05 Ružomberok
         IČO: 35993154

1.1.   Štatutárny zástupca: PhDr. Martin Krupa
         email: riaditel@liptovskemuzeum.sk

2.      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Marta Rusnáková, Tel.
         0918 680 212, e-mail: projekty@liptovskemuzeum.sk

3.      Názov predmetu zákazky : Oprava vonkajšej omietky na objekte NKP
          Zvonica a Vážnica Maša Liptovský Hrádok 321/1-2

3.1.    Predmet zákazky:
          Predmetom zákazky je realizácia sanácie exteriérovej omietky na
           objektoch Zvonica a Vážnica Maša podľa rozhodnutie podmienok uvedených
           v rozhodnutí KPÚ č. KPUZA-2014/18020-6/73357/LIP zo dňa 11.11.2014.
           Ide o opravu omietok v rozsahu 225 m2 + oprava okapových plechov.
           Rozsah opravných prác je nutné vidieť na tvare miesta, obhliadku je
           potrebné dohodnúť so správcom objektov na tel.č. 0905 943971.
           Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 Stavebné práce

4.       Komplexnosť dodávky:
            Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
            Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ
            nepripúšťa predložiť ponuku
            len na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky.

5.        Termín poskytnutia služby:
            Začiatok: od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo objednávky
            Ukončenie: predpokladané ukončenie do 12/2018

6.        Osah ponuky:
            Uchádzač predloží v ponuke:
            a) identifikačné údaje o uchádzačovi
            b) cenu za predmet zákazky vypracovanú v zmysle čl. 10.

7.        Podmienky financovania zákazky:
            Financovanie plnenia predmetu zákazky je z grantového systému
            Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom a z rozpočtu Žilinského
            samosprávneho kraja.

8.        Typ zmluvného vzťahu: Zmluva resp. objednávka v zmysle Obchodného
            zákonníka

9.        Lehota na predloženie ponúk: 18.09.2018 do 15:00 hod.

Ponuka musí byť doručená písomne.
Spôsob doručenia:
 poštou, osobne alebo kuriérom na adresu:
Liptovské múzeum
Nám. Š. N. Hýroša 10
034 01 Ružomberok
 elektronicky meilom na adresu: projekty@liptovskemuzeum.sk

9.1. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné

10.        Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
10.1.     Cena bude určená v Eur.
             Navrhovanú ponukovú cenu za službu uchádzač uvedie v zložení:
             – Celková cena s DPH za poskytnuté práce
10.2.     Ak uchádzač je platiteľom DPH v SR, uvedie cenu s DPH.
10.3.     Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú cenu, a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v SR, upozorní                           v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
10.4.     Uchádzač bude ponúkať komplexné poskytnutie dodávky tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky                                          a náklady podľa  jeho predpokladov.

11.        Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena.
             Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom).
             Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH               cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien.

12.       Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
              a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
              b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné obstarávanie v prípade, že predložené
 ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
              c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah je v súlade s podmienkami definovanými     vo výzve na predkladanie ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk.

V Ružomberku, 23.08.2018


Výzva na predkladanie ponúk


Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby – postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1.         Identifikácia verejného obstarávateľa :
             Liptovské múzeum v Ružomberku
             Nám. Š. N. Hýroša 10,
            034 05 Ružomberok
            IČO: 35993154

1.1.       Štatutárny zástupca: PhDr. Martin Krupa
             email: riaditel@liptovskemuzeum.sk

2.         Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Marta Rusnáková, Tel. 0918 680 212, e-mail: projekty@liptovskemuzeum.sk

3.         Názov predmetu zákazky : Reštaurátorské práce rímsko-katolíckeho kostola Všetkých Svätých Ludrová – Kút, NKP 350/1-2 – exteriér               – I. etapa
3.1.       Predmet zákazky:
             Predmetom zákazky je reštaurovanie historických exteriérových omietok na fasáde svätyne a sakristie kostola v rozsahu 142 m2 a                       reštaurovanie figurálnej nástennej maľby sv. Krištola na východnej stene presbytéria podľa podmienok uvedených v rozhodnutí KPÚ                č. ZA-11/0021-02/PIE zo dňa 04.01.2011.
              Návrh na reštaurovanie je k dispozícii u správcu objektu v Liptovskom múzeu v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10,                                      Ružomberok u kontaktnej osoby. Rozsah reštaurátorských prác je nutné vidieť na tvare miesta, obhliadku je potrebné dohodnúť so                    správcom objektov na tel.č. 0905 943971.
              Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45454100-5 Reštaurovanie

4.         Komplexnosť dodávky:
             Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
             Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku
             len na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky.

5.         Termín poskytnutia služby:
             Začiatok: od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo objednávky
             Ukončenie: predpokladané ukončenie do 12/2018

6.         Obsah ponuky:
             Uchádzač predloží v ponuke:
              a) identifikačné údaje o uchádzačovi
              b) cenu za predmet zákazky vypracovanú v zmysle čl. 10.

7.          Podmienky financovania zákazky:
              Financovanie plnenia predmetu zákazky je z grantového systému Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom a z rozpočtu                                Žilinského samosprávneho kraja.

8.          Typ zmluvného vzťahu: Zmluva resp. objednávka v zmysle Obchodného zákonníka

9.          Lehota na predloženie ponúk: 31.07.2018 do 15:00 hod.

Ponuka musí byť doručená písomne.
Spôsob doručenia:
 poštou, osobne alebo kuriérom na adresu:
Liptovské múzeum
Nám. Š. N. Hýroša 10
034 01 Ružomberok
 elektronicky meilom na adresu: projekty@liptovskemuzeum.sk

9.1.         Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné

10.         Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
10.1.       Cena bude určená v Eur.
                Navrhovanú ponukovú cenu za službu uchádzač uvedie v zložení:
                – Celková cena s DPH za poskytnuté práce
10.2.       Ak uchádzač je platiteľom DPH v SR, uvedie cenu s DPH.
10.3.       Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú cenu a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v SR, upozorní v                              ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
10.4.       Uchádzač bude ponúkať komplexné poskytnutie dodávky tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky a náklady podľa                  jeho predpokladov.

11.          Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena.
                Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom).
                Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH                    cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien.

12.          Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
                a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
                b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné obstarávanie v prípade, že predložené                                ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
c)             Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah je v súlade s podmienkami definovanými                       vo výzve na predkladanie ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote                   na predkladanie ponúk.

V Ružomberku, 12.07.2018


Zoznam zákaziek za I. štvrťrok 2016 podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Smernicu č. 101/2012 o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky Druh zákazky T, S, SP Hodnota v EUR s DPH Uchádzač názov, sídlo, IČO
Elektronické stravovacie poukážky S 15289,50 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava, IČO:47079690
záloha za odber plynu L. Hrádok,
ČO LM za 1/2016
S 1692,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256
záloha za plyn za 2/2016 NM L. Hrádok,
ČO L. Mikuláš
S 1662,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256
strážna služba MLD za 1/2016 S 1334,74 BB Security, s.r.o., Nad Laborcom 2, 07101 Michalovce,
IČO:4723765,
dodávka tepla za 1/2016 S 5021,10 CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 03401 Ružomberok,
IČO:36820300
Elektronické stravovacie poukážky S 2621,50 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava, IČO:47079690
záloha za odber plynu L. Hrádok ČO LM za 1/2016 S 1606,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256
strážna služba MLD za 2/2016 S 1248,62 BB Security, s.r.o., Nad Laborcom 2, 07101 Michalovce,
IČO:4723765,
dodávka tepla za 2/2016 S 3727,44 CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 03401 Ružomberok,
IČO:36820300

 

 


 

Zoznam zákaziek za I. štvrťrok 2015 podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Smernicu č. 101/2012 o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky Druh zákazky T, S, SP Hodnota v EUR s DPH Uchádzač názov, sídlo, IČO
Vitríny pre expozíciu papiera Tovar 4315,20 Eur ROSS s.r.o., Hollého 205/52, 015 01 Rajec, IČO : 31560385
Vertikálne žalúzie – komplet do interiéru  múzea Tovar 2451,80  Eur Stínení na míru s.r.o., Francouzská 15, Brno, IČO: 031 25 165
Informačné a komunikačné technológie Tovar 3450,00 EUR Michal Praženica – SmartDirect, Dončova 1449/17, 034 01 Ružomberok, IČO: 47100907

 


 

Zoznam zákaziek za II. štvrťrok 2015 podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Smernicu č. 101/2012 o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky Druh zákazky T, S, SP Hodnota v EUR s DPH Uchádzač názov, sídlo, IČO
Prenájom priestorov zvonička v MLD Pribylina S 1632,00 Miroslav Ilavský, Na Pastierskych 171, 03261 Važec, IČO:40000397
oprava časti jestvujúceho oplotenia v MLD Pribylina SP 1320,00 GPP INDUSTRIE, s.r.o., Kragujevská 398,01001 Žilina, IČO:44562977
Prenájom priestorov veže kostola L. Mara-Havránok S 1700,00 Arcade group,s.r.o., Murgašova 11, 034 01 Ružomberok, IČO:47071125
4 ks počítače H30-50 T 1061,00 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava, IČO:35950226
18 ks bilboardov T 2400,00 PTA spol.s.r.o, Palarikova 31, 811 04 Bratislava, IČO: 31560385
oprava poškodenej EPS S 1064,96 DELTECH,a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:30225582
CLOSE
CLOSE