Súťaž návrhov

 

Liptovské múzeum vyhlasuje projektovú verejnú architektonicko-výtvarnú jednoetapovú súťaž návrhov na „Architektonicko – výtvarný návrh novej expozície s názvom Príroda Liptova“.

Zámerom vyhlasovateľa je vypracovanie a predloženie „architektonicko – výtvarného návrhu novej expozície Príroda Liptova“ podľa vypracovaného scenára a ideového návrhu, ktorý vypracovali odborní pracovníci a garanti Liptovského múzea. Nová expozícia sa bude nachádzať na 2.NP hlavnej budovy Liptovského múzea na celkovej podlahovej ploche expozičných priestorov 160 m². Objekt sa nachádza na adrese: Námestie Š. N. Hýroša č.10 v Ružomberku. Predmetom nadväzujúcej zákazky, ktorá bude nasledovať po ukončení a vyhodnotení súťaže návrhov, bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej výtvarno-architektonickej štúdie a vypracovanie realizačného projektu novej expozície.

Návrh expozície musí akceptovať libreto a scenár expozície, má vyjadrovať komplexnosť, kreativitu, invenčnosť, originalitu a ochranu prezentovaných exponátov a návštevníkov expozície. Zároveň musí byť zvládnuté technické riešenie návrhu expozície, zakomponovanie multimediálnych zariadení, SMART riešení a inovatívnych prvkov, návrh vitrín a diorám, ich rozmiestnenie, svetelná a klimatická optimálnosť, dodržanie bezpečnostných kritérií a technická realizovateľnosť návrhu.

Lehoty:
Termín vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 28. marca 2022.
Lehota na podanie posledných otázok sa stanovuje do 15:00 hod. dňa 31. mája 2022.
Lehota na predloženie návrhov uplynie o 15.00 hodine dňa 06. júna 2022.
Lehota na overenie súťažných návrhov sa stanovuje do 9. júna 2022.
Termín hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty sa stanovuje predbežne na 14. júna 2022.
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže v zmysle týchto súťažných podmienok sa stanovuje na dobu 7 pracovných dní od konečného rozhodnutia poroty o poradí a udelení cien predbežne do 24. júna 2022.

Členovia poroty:
Ing. arch. Vavrinec Kendera, predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
PaedDr. Michal Kovačic, PhD., člen poroty, závislý na vyhlasovateľovi
RNDr. Oľga Removčíková, zoológ a botanik, člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
Mgr. Pavol Hriadel, člen poroty, závislý na vyhlasovateľovi
Mgr. Martin Hromada, PhD., člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi

Náhradní členovia poroty:
RNDr. Jozef Radúch, zoológ a botanik, nezávislý na vyhlasovateľovi
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD., člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Martin Bišťan, člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi

Pomocné orgány poroty:
Mgr. Viera Kunová, sekretár súťaže, závislá na vyhlasovateľovi
Ing. Marta Rusnáková, overovateľ návrhov, závislá na vyhlasovateľovi

 

Podmienky účasti v súťaži návrhov:

Vyhlasovateľ požaduje splnenie týchto podmienok účasti:

  1. Účastník (autor návrhu) predloží doklad o vzdelaní resp. doklad o oprávnení poskytovať predmetné architektonické služby. Autorom návrhu (autormi) môže byť len ten účastník, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore architektúra, dizajn alebo výtvarné/vizuálne umenie. Požadované vzdelanie musí preukázať aspoň jeden člen autorského tímu. (Vyhlasovateľovi postačuje predložiť neoverené kópie predmetných dokladov);
  2. Vyhlasovateľ požaduje predložiť zoznam referencií, kde účastník robil obdobný návrh novej expozície alebo výstavy; zoznam musí obsahovať min. dve referencie, t.j. také návrhy, podľa ktorých aj prebehla realizácia diela. Formu prezentácie referencií ponecháva vyhlasovateľ na účastníkoch, ale musia tam byť minimálne údaje o mieste, čase a názve inštitúcie, pre ktoré realizoval architektonický návrh novej expozície alebo výstavy. Vyhlasovateľ nebude ako referencie akceptovať návrhy objektovej skladby bežných pozemných stavieb. Pod návrhom obdobného (podobného) charakteru sa rozumie návrh novej modernej expozície alebo výstavy.

Ceny:
1. cena:           1.500,- €
2. cena:           1.000,- €
3. cena:           500,- €

Kontaktná osoba:
Ing. Marta Rusnáková, Tel. +421 918 680 212,
e-mail: marta.rusnakova@liptovskemuzeum.sk

 

Prílohy:
Výzva na predkladanie návrhov
Súťažné podmienky
Scenár a ideový zámer expozície