Súťaž návrhov

Z á p i s n i c a 

z hodnotiaceho zasadnutia poroty verejnej anonymnej jednoetapovej súťaže návrhov na „Architektonicko – výtvarný návrh novej expozície s názvom Príroda Liptova“

vypracovaná v zmysle § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou ÚVO č. 157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov.

 1. Vyhlásenie súťaže:

Vyhlasovateľ Liptovské múzeum vyhlásil dňa 28.03.2022 projektovú verejnú architektonicko-výtvarnú jednoetapovú súťaž návrhov na „Architektonicko – výtvarný návrh novej expozície s názvom Príroda Liptova“. Ide o Verejné obstarávanie s finančným limitom zákazky s nízkou hodnotou zadávanej postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s využitím niektorých ustanovení § 119 až § 125 štvrtej časti citovaného zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZoVO).

 1. Prezentácia a otvorenie zasadnutia súťažnej poroty:

Zasadnutie hodnotiacej poroty sa konalo dňa 14.06.2022, začiatok rokovania od 10:00 v prednáškovej miestnosti Liptovského múzea na Námestí Š. N. Hýroša č. 10 v Ružomberku, sídelná budova – 3. poschodie hlavnej budovy múzea.

Počet prítomných riadnych členov poroty: 5; zasadnutia sa zúčastnili všetci riadni členovia poroty.

Porota pracovala v nasledovnom zložení:
Ing. arch. Vavrinec Kendera, predseda poroty
Mgr. Martin Hromada, PhD., člen poroty
PaedDr. Michal Kovačic, PhD., člen poroty
RNDr. Oľga Removčíková, člen poroty
Ing. Pavol Hriadel, člen poroty

 1. Otvorenie súťažných návrhov

Overovateľ súťaže oboznámil porotu so základnými údajmi uvedenými v súťažných podkladoch a s počtom doručených súťažných návrhov.

Na základe zápisnice z overenia súťaže a z otvárania obalov súťažných návrhov, ktorá bola doručená porotcom ešte pred zasadnutím, porota posúdila neporušenosť obalov v časti označenej „Návrh“ a úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok a skonštatovala, že môže pristúpiť k hodnoteniu návrhov všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti v tejto súťaži.

 1. Hodnotiaca časť zasadnutia

Porota sa dohodla na nasledovnom postupe hodnotenia:

 • individuálne štúdium návrhov od 10,10 – 11,30 hod.
 • spoločná diskusia o plusoch a mínusoch jednotlivých návrhov 11,30 – 12,00 hod.
 • občerstvenie členov poroty a obed od 12,00-12,50 hod.
 • individuálne vypracovanie hodnotiacich hárkov s bodovým hodnotením od 12,50-14,00 hod.
 • otváranie obálok s označením „Autor“ od 14,00 – 14,30 hod.

Vzhľadom na počet návrhov (boli doručené dva návrhy) ide o jednokolové hodnotenie.

 1. Udelenie cien a odmien podľa súťažných podmienok

Na základe výsledkov hodnotenia jednotlivých návrhov porota prijala nasledovné poradie ocenených návrhov:

 

Poradie doručenia Označenie návrhu Celkový počet bodov Výsledné poradie cien Udelenie cien podľa hodnotenia poroty
1. 1 35 2. cena 1 000,- €
2. 2 62 1. cena 1.500,- €

 

 1. Otvorenie obálok „Autor“ hodnotených návrhov

 

Poradie umiestnenia Označenie návrhu Autor Výška ocenenia
1. 2 Ing. arch. Marian Herceg
Obchodná 544/7
811 06 Bratislava
email: architec@architec.sk
1.500,- €
2. 1 Ing. arch. M. Žitňanský
P. Moravčík
Ing. arch. Martin Šešo
Ing. arch. Dušan Gerbiš
Ing. arch. Matej Honíšek
Ing. arch. V. Šimkovič,
Kapitulská 3, 811 01 Bratislava
email: vlado.simkovic@gmail.com
1.000,- €
 1. Výsledok súťaže návrhov

Udelené ceny a odmeny:

1.cena vo výške 1 500,- € bude udelená návrhu č. 2, autor: Ing. arch. Marian Herceg

2.cena vo výške 1 000,- € bude udelená návrhu č. 1, autori: Ing. arch. M. Žitňanský, Ing. arch. V. Šimkovič, P. Moravčík, Ing. arch. Martin Šešo, Ing. arch. Dušan Gerbiš, Ing. arch. Matej Honíšek

 1. Dátum a čas ukončenia hodnotiaceho zasadania poroty:

Porota ukončila prácu dňa 14.06.2022 o 14,30 hod.

Zapísala v Ružomberku dňa 23.06.2022 Ing. Marta Rusnáková, overovateľ súťaže návrhov

pre tlač: Zápisnica z hodnotenia návrhov

 


 

Liptovské múzeum vyhlasuje projektovú verejnú architektonicko-výtvarnú jednoetapovú súťaž návrhov na „Architektonicko – výtvarný návrh novej expozície s názvom Príroda Liptova“.

Zámerom vyhlasovateľa je vypracovanie a predloženie „architektonicko – výtvarného návrhu novej expozície Príroda Liptova“ podľa vypracovaného scenára a ideového návrhu, ktorý vypracovali odborní pracovníci a garanti Liptovského múzea. Nová expozícia sa bude nachádzať na 2.NP hlavnej budovy Liptovského múzea na celkovej podlahovej ploche expozičných priestorov 160 m². Objekt sa nachádza na adrese: Námestie Š. N. Hýroša č.10 v Ružomberku. Predmetom nadväzujúcej zákazky, ktorá bude nasledovať po ukončení a vyhodnotení súťaže návrhov, bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej výtvarno-architektonickej štúdie a vypracovanie realizačného projektu novej expozície.

Návrh expozície musí akceptovať libreto a scenár expozície, má vyjadrovať komplexnosť, kreativitu, invenčnosť, originalitu a ochranu prezentovaných exponátov a návštevníkov expozície. Zároveň musí byť zvládnuté technické riešenie návrhu expozície, zakomponovanie multimediálnych zariadení, SMART riešení a inovatívnych prvkov, návrh vitrín a diorám, ich rozmiestnenie, svetelná a klimatická optimálnosť, dodržanie bezpečnostných kritérií a technická realizovateľnosť návrhu.

Lehoty:
Termín vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 28. marca 2022.
Lehota na podanie posledných otázok sa stanovuje do 15:00 hod. dňa 31. mája 2022.
Lehota na predloženie návrhov uplynie o 15.00 hodine dňa 06. júna 2022.
Lehota na overenie súťažných návrhov sa stanovuje do 9. júna 2022.
Termín hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty sa stanovuje predbežne na 14. júna 2022.
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže v zmysle týchto súťažných podmienok sa stanovuje na dobu 7 pracovných dní od konečného rozhodnutia poroty o poradí a udelení cien predbežne do 24. júna 2022.

Členovia poroty:
Ing. arch. Vavrinec Kendera, predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
PaedDr. Michal Kovačic, PhD., člen poroty, závislý na vyhlasovateľovi
RNDr. Oľga Removčíková, zoológ a botanik, člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
Mgr. Pavol Hriadel, člen poroty, závislý na vyhlasovateľovi
Mgr. Martin Hromada, PhD., člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi

Náhradní členovia poroty:
RNDr. Jozef Radúch, zoológ a botanik, nezávislý na vyhlasovateľovi
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD., člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Martin Bišťan, člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi

Pomocné orgány poroty:
Mgr. Viera Kunová, sekretár súťaže, závislá na vyhlasovateľovi
Ing. Marta Rusnáková, overovateľ návrhov, závislá na vyhlasovateľovi

 

Podmienky účasti v súťaži návrhov:

Vyhlasovateľ požaduje splnenie týchto podmienok účasti:

 1. Účastník (autor návrhu) predloží doklad o vzdelaní resp. doklad o oprávnení poskytovať predmetné architektonické služby. Autorom návrhu (autormi) môže byť len ten účastník, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore architektúra, dizajn alebo výtvarné/vizuálne umenie. Požadované vzdelanie musí preukázať aspoň jeden člen autorského tímu. (Vyhlasovateľovi postačuje predložiť neoverené kópie predmetných dokladov);
 2. Vyhlasovateľ požaduje predložiť zoznam referencií, kde účastník robil obdobný návrh novej expozície alebo výstavy; zoznam musí obsahovať min. dve referencie, t.j. také návrhy, podľa ktorých aj prebehla realizácia diela. Formu prezentácie referencií ponecháva vyhlasovateľ na účastníkoch, ale musia tam byť minimálne údaje o mieste, čase a názve inštitúcie, pre ktoré realizoval architektonický návrh novej expozície alebo výstavy. Vyhlasovateľ nebude ako referencie akceptovať návrhy objektovej skladby bežných pozemných stavieb. Pod návrhom obdobného (podobného) charakteru sa rozumie návrh novej modernej expozície alebo výstavy.

Ceny:
1. cena:           1.500,- €
2. cena:           1.000,- €
3. cena:           500,- €

Kontaktná osoba:
Ing. Marta Rusnáková, Tel. +421 918 680 212,
e-mail: marta.rusnakova@liptovskemuzeum.sk

Prílohy:
Výzva na predkladanie návrhovSúťažné podmienkyScenár a ideový zámer expozície