Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

 

V roku 2022 bol v rámci operačného programu IROP REACT – EÚ schválený projekt „Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea“.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu v rámci kontinuity činností Liptovského múzea prostredníctvom modernizácie a nainštalovaním nových technológii v interiéri sídelnej budovy múzea v Ružomberku.

Hlavnou investičnou aktivitou tohto projektu je zmodernizovať priestory knižnice, ktorá slúži pre širokú odbornú aj laickú verejnosť. Táto investičná aktivita zvýši kvalitu poskytovaných služieb v Liptovskom múzeu.

Ďalšou aktivitou je zlepšenie úrovne hygienických štandardov v Liptovskom múzeu zabezpečením vybavenia na dezinfekciu interiérov múzea a vybudovaním hygienického zázemia pre imobilných návštevníkov s osadením schodolezu na schodisku knižnice.  Projekt sa realizuje v existujúcom objekte kultúrnej inštitúcie a zámerom projektu je zabudovanie moderných technológií vo väzbe na potreby návštevníkov a pracovníkov sektora kultúrneho priemyslu s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COVID-19 v budúcnosti, resp. nastaviť sa na zmeny, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v dôsledku pandémie.

 

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Celkové oprávnené výdavky projektu:                 210 500,00 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EFRR:            199 975,00  EUR