Projekty


Rok 2019


Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika na roky 2014 – 2021.

Názov projektu: Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych
instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego
Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko – slovenskom pohraničí

Výstupy projektu:

Cieľom tohto projektu je priblížiť zaujímavosti múzeí pohraničia návštevníkom so špeciálnymi potrebami a so špeciálnym postihnutím. Jednotliví partneri vybudujú vo svojich zariadeniach senzorické záhrady resp. objekty určené pre osoby so špeciálnym postihnutím, či už s rôznou formou zrakového alebo sluchového postihu, autizmus, formy mentálnych porúch a podobne.

V rámci projektu  bola vybudovaná relaxačno – oddychová zóna, ktorá pozostáva zo štyroch chodníkov –  prírodný chodník, prístupový, zážitkový a obslužný chodník. Na začiatku prírodného chodníka pri železničnej zastávke Dedina je umiestnená vstupná brána s informačnými tabuľami, osadenie prvkov drobnej architektúry – lavičky s operadlom, lavičky v tvare listov, ďalej prvky pre poznávanie a hranie určené deťom – vtáčie hniezdo, medvedí brloh, sovie hniezdo, prekážková dráha, lanová pyramída, 3D reliéf Vysokých Tatier a mnoho ďalších. Oddychová zóna končí stavebným objektom drevenej rozhľadne realizovanej podľa historickej predlohy pôvodnej rozhľadne, ktorá sa nachádzala na vrchu Zapač pri Liptovskom Hrádku. Dvojpodlažná stavba rozhľadne má výšku 7,86 m a pôdorysné rozmery 4,4 x 4,4 m.

Partneri projektu:

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów Gorlice (vedúci partner)
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Liptovské múzeum v Ružomberku
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Obdobie realizácie: 2018 – 2021
Celkové oprávnené náklady za celý projekt: 2 929 647,01 €
Celkové oprávnené náklady za Liptovské múzeum: 233 782,53 €
Z toho percentuálny podiel 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
zo štátneho rozpočtu SR 10 %, zdroje ŽSK 5 %.

 


Liptovské múzeum v Ružomberku realizuje projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Tytuł projektu:
Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

Partnerzy projektu:
Partner wiodący – Wnioskodawca
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach http://www.muzeum.gorlice.pl

(P 1) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu http://muzeum.sacz.pl/
(P 2) Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec http://mnpe.pl/
(P 3) Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/
(P 4) Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/
(P 5) Liptovské múzeum v Ružomberku https://liptovskemuzeum.sk/
(P 6) Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej http://www.orawa.eu/
(P 7) Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem http://muzeumtatrzanskie.pl/

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

W ramach projektu zbudowana została strefa relaksu, która składa się z czterech ścieżek: ścieżka dydaktyczna, ścieżka naturalna, ścieżka dostępu i  ścieżka  sensoryczna.  Na początku strefy relaksu, obok przystanku kolejowego Dedina, znajduje się brama z tablicami informacyjnymi oraz mała architektura: ławki z oparciem i ławki w kształcie liści, a także urządzenia edukacyjne i do zabawy dla dzieci – ptasie gniazdo, legowisko niedźwiedzia, gniazdo sowy, piramida linowa, trójwymiarowa makieta Tatr Wysokich w pniu drzewa. Na końcu strefy relaksu stanie drewniana wieża widokowa, wzorowana na historycznym wyglądzie pierwotnej wieży, która znajdowała się na górze Zapač obok Liptowskiego Gródka. Dwupiętrowa konstrukcja jest zbudowana na planie kwadratu o wymiarach 4,4 x 4,4 m i wysokości 7,86 m.

Okres realizacji projektu:
2018-2021

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€
Wartość projektu (w części dotyczącej Liptovské múzeum v Ružomberku) 233 782,53 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85% kosztów kwalifikowanych
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oddychová zóna v Pribyline tu↑

Tlačovú správu zo stavby Oddychovej zóny nájdete tu


 

Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020:

Názov projektu:

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek“
„Bohu na chválu, ľuďom na úžitok“

 

Cieľ a výstupy projektu:

Tento mikroprojekt vznikol z potreby etnografického vyhodnotenia, systematizácie a popularizácie poznatkov o činnosti a úspechoch dobrovoľných hasičských zborov v regiónoch poľsko-slovenského pohraničia reprezentovaných obidvomi partnermi. V skanzenoch dreveného staviteľstva, ktoré prevádzkujú partneri, t. j. vo Wygiełzowe a Pribyline, sa nachádzajú zbierky hasičských exponátov, t. j. hasičské čerpadlá, oblečenie, náradie, dokumenty, fotografie. Obidva skanzeny sprístupňujú historické  drevené objekty z malých obcí a dedín, v ktorých hasičská zbrojnica je niečím prirodzeným, tak ako iné drevené budovy spojené so životom a činnosťou hasičov-dobrovoľníkov. Zachované historické objekty, v nich vytvorené stále expozície požiarnictva, mobilná výstava, plenérové podujatie, vedecká konferencia, cyklus prednášok-tvorivých dielní, publikácia – všetky tieto aktivity tvoria PL-SK projekt adresovaný obyvateľom, najmä deťom, mládeži a rodinám vrátane osôb s postihnutím, turistom, ktorí navštevujú tieto dve múzeá. Je to komplexná odpoveď na potrebu ochrany materiálnych pamiatok súvisiacich s požiarnictvom a propagácie či šírenia tohto dedičstva, aby ďalšie generácie mohli pokračovať v tejto činnosti „Bohu na chválu, ľuďom na úžitok“.

 

K výstupom projektu za Liptovské múzeum patrí:

 • realizácia kultúrno – vzdelávacieho podujatia „Hasičská nedeľa“
 • obnova historických objektov – Výmena šindľovej krytiny v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline – Požiarna zbrojnica Jalovec, humno Paludza a zadný trakt zrubového domu Liptovský Trnovec
 • putovná výstava História a súčasnosť hasičstva v poľsko-slovenskom pohraničí.
 • tvorivé dielne vo Wygiełzowe tu↑

 

Partneri projektu:
Vedúci parner:
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Cezhraničný partner:
Liptovské múzeum v Ružomberku

Obdobie realizácie: rok 2020
Celkové oprávnené náklady za celý projekt: 113 486,99 €
Celkové oprávnené náklady za Liptovské múzeum: 67 472,88 €
Z toho percentuálny podiel 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
zo štátneho rozpočtu SR 10 %, zdroje ŽSK 5 %.

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika na roky 2014 – 2020.

 

Dňa 31. 7. 2020 bola v areáli skanzenu v Múzeu – Nadwiślański Park Etnograficzny vo Wygiełzowe v rámci mikroprojektu s názvom Bohu na chválu, ľuďom na úžitok odovzdaná rekonštruovaná historická drevená hasičská zbrojnica zo začiatku 20. storočia, ktorá bola pôvodne lokalizovaná v obci Złotniki. Zrealizované investičné aktivity zahŕňali stavebné práce, elektroinštalácie, zemné práce, základové práce, drevenú konštrukciu, strešnú krytinu, potery a podlahy, obklady stien a fasád, stolárske práce. Kubatúra zrekonštruovanej budovy je 155,50 m3, zastavaná plocha 34,52 m2, výška 7,45 m. Rekonštrukciou hasičskej zbrojnice z obce Złotniky v areáli skanzenu vo Wygiełzowe bolo prinavrátené historické dedičstvo regiónu.

Tlačová správa z podujatia Hasičská nedeľa sa nachádza tu↑

Putovná výstava História a súčasnosť hasičstva v poľsko-slovenskom pohraničí tu↑

Tvorivé dielne vo Wygiełzowe tu↑

Stavba historickej hasičskej zbrojnice v skanzene vo Wygiełzowe


Fond na podporu umenia v roku 2020 podporil tri projekty Liptovského múzea:

 Umenie a umelci Liptova v dlhom storočí

 Zámerom projektu je zrealizovať výstavu s názvom Umenie a umelci Liptova v dlhom 19. storočí, kde budú vystavené zbierkové predmety (obrazy, grafiky, plastiky) so sakrálnou a profánnou tematikou. Dominujú predovšetkým obdivuhodné náboženské výjavy od Františka Miroboha Belopotockého, Petra Michala Bohúňa či Jozefa Hanulu. Svetskú tematiku zastupujú predovšetkým meštiacke a šľachtické portréty, ale aj diela s motívom tatranskej krajiny. V tomto smere je unikátnym obraz Petra Michala Bohúňa Krajina spod Tatier. V rámci projektu bude vydaný aj odborný katalóg umeleckých diel s rovnomenným názvom. Garantom projektu je Mgr. Rastislav Molda, PhD. historik a kurátor umelckohistorických zbierok Liptovského múzea v Ružomberku. Realizácia výstavy je naplánovaná na 09-10/2020.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 3 000,- €.

Tlačiarenská čerň v Liptovskom Ružomberku

 Zámerom projektu je usporiadať výstavu, ktorá komplexne predstaví pestrú produkciu ružomberských tlačiarov a vydavateľov od vzniku prvej tlačiarne v roku 1884 až do ich zoštátnenia v roku 1948. Realizácia výstavy je naplánovaná na 11-12/2020.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 4 500,- €.

Reštaurovanie obrazu Jána Jakuba Löwenberga

Cieľom projektu je reštaurovanie diela – olejomaľby s obrazom Jána Jakuba Löwenberga. Obraz sa v zbierkach Liptovského múzea nachádza od založenia múzea, od roku 1912. Ide o jedinečný barokový portrét sliezskeho grófa, generála cisárskeho vojska a tajného radcu Jozefa I. Habsburského a Karola III. Habsburského. Realizácia projektu je naplánovaná na 08/2020-05/2021.

FPU podporil tento projekt z verejných zdrojov vo výške 7 500,- €.


Odborné ošetrenie zbierkových fondov v Liptovskom múzeu formou plynovania

Fond na podporu umenia schválil a podporil projekt odborného ošetrenia zbierkových predmetov formou plynovania. Ide o dezinsekciu – likvidáciu škodlivého hmyzu všetkého druhu použitím plynu (lietajúci a lezúci hmyz – mole, roztoče, ostatný drevokazný hmyz) z priestorov všetkých expozícií a v depozitárnych objektoch v správe Liptovského múzea v Ružomberku. Projekt je zameraný na záchranu kultúrneho dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie. Realizácia projektu je naplánovaná na mesiac október 2019.

Dotácia vo výške 4 500,- EUR

 


Sídelná budova Liptovského múzea v Ružomberku má novú expozíciu archeológie. Verejnosti je predstavená najstaršia história novým, moderným a pútavým spôsobom.
„Expozícia archeológie bola súčasťou expozícii Liptovského múzea v Ružomberku od založenia múzea. Bolo pre nás logické ukázať úspešne realizované muzeálne archeologické výskumy a zbery. Pôvodná expozícia v hlavnej budove múzea bola už veľmi zastaralá a rozhodli sme sa ju inovovať,“ vysvetlil PhDr. Martin Krupa, riaditeľ  Liptovského múzea.

Expozícia praveku sa rozkladá na ploche takmer sto metrov štvorcových a múzejníci na nej pracujú tri roky. Ľudia sa majú na čo tešiť.
„Veríme, že veľmi príťažlivé pre návštevníkov budú rekonštrukcie odevov a doplnkov pôvodných obyvateľov Liptova. Novinkou sú aj digitálne pohľady na niektoré náleziská, kam sa bežný návštevník nedostane a pohľady na rekonštruované nálezové situácie,“ doplnila archeologička Simona Sliacka, autorka scenára novej expozície.

Takto spracovali napríklad mohylové pohrebisko objavené počas výstavby diaľnice D1 v blízkosti Ivachnovej. „Rovnako chceme ukázať nálezy, ktoré boli uložené v depozitároch, ale i novoobjavené nálezy z posledných výskumov a prieskumov na Rohačke i pod Rohačkou, z Mnícha, Kvačian, Turíka, Vlách, Laziska, Liptovského Trnovca a Ivachnovej.“

Texty expozície vznikli v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Katedrou archeológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Múzejníci ešte čakajú na nálezy z územia Liptova z Pamiatkového úradu SR, ktoré tam boli deponované zo starších i novších archeologických výskumov.
Projekt pod názvom Obraz osídlenia Liptova od praveku po dobu dejinnú v novovybudovanej expozícii archeológie v Liptovskom múzeu v Ružomberku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Liptovské múzeum v Ružomberku má vo svojom zbierkovom fonde vyše 200 tisíc zbierkových predmetov, ktoré sú uložené v mnohých objektoch múzea v liptovskom regióne. V septembri 2018 sa podarilo v rámci projektu schváleného Fondom na podporu umenia zrealizovať výmenu strešnej krytiny na objekte Kalvárska č. 8 v Ružomberku. 100 m² hrdzavej strešnej krytiny na sedlovej streche sa vymenilo za nový poplastovaný hliníkový plech farby andezitu. V rámci projektu sa tiež zrealizovala rekonštrukcia elektrického zabezpečovacieho systému, ktorý je už funkčný a vďaka novej streche do depozitárov netečie.

Projekt pod názvom Ochrana zbierkového fondu v depozitároch Liptovského múzea v Ružomberku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Strecha pred a po výmene krytiny

 

 

 

 

 

 

 

 


Fond na podporu umenia podporil z verejných zdrojov viaceré kultúrno – vzdelávacie podujatia a projekty, ktoré realizuje Liptovské múzeum v Ružomberku.

Realizáciou projektu Kováči v Liptove chce Liptovské múzeum predstaviť tvorbu súčasných kováčov širokej verejnosti. Prostredníctvom etnologického výskumu súčasných podôb kováčskeho remesla v Liptove sa zameriava na podmienky, osobnú motiváciu, očakávania či problémy, tak ako ich vidia samotní kováči.  Výsledkom tejto etapy výskumu je výstava Kováči v Liptove, ktorá prezentuje jednotlivých kováčskych majstrov ,  menovite Martin Moravčík, Peter Hanula, Rastislav Halička, Igor Astafiev a Peter Trvalec.  Zároveň výstava ponúka ukážku trojrozmerných predmetov, umelecké diela a remeselne spracované predmety zo súčasnej tvorby kováčov,“ priblížila Barbora Šumská praktickú realizáciu projektu.  Výstavu dopĺňajú aj zbierkové predmety z fondu Liptovského múzea v Ružomberku a Národopisného múzea Liptovský Hrádok, vďaka ktorým mohli návštevníci zistiť, s akými nástrojmi kováči narábali v minulosti. Výstavu si môžu záujemcovia ešte stále pozrieť v priestoroch Múzea Čierny orol v Liptovskom Mikuláši.
Ďalším z projektov je „Modrobiely svet“, ktorý približuje našim obyvateľom a návštevníkom múzea tradičnú výrobu pravej modrotlače a možnosti jej použitia v minulosti aj v súčasnosti v odevnom priemysle.
Ružomberčania si mohli všimnúť aj výmenu starej a hrdzavej strešnej krytiny na objekte múzea na Kalvárskej ulici, tento projekt s názvom „Ochrana zbierkového fondu v depozitároch Liptovského múzea“ opäť podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Taktiež  sa môžu tešiť na otvorenie novej archeologickej expozície „Obraz osídlenia Liptova od praveku po dobu dejinnú“, ktorá bude otvorená v hlavnej budove v sídle múzea pre budúcu turistickú sezónu. Okrem poskytnutia poznania základného časového vývoja archeologických kultúr na Liptove, expozícia návštevníkom umožní zážitkové poznanie (dotknúť sa, vyskúšať, porovnať rôzne materiály, výrobné techniky) a  tiež poskytne vhodné obrazové zázemie pre realizáciu tematických workshopov a kurzov pre školy i laickú verejnosť.

Tvorivé dielne Kováči v Liptove v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

Nová strešná krytina na Kalvárskej č. 8 v Ružomberku


 

Ministerstvo kultúry Slovenskej  republiky z grantového programu pre rok 2018 podporilo projekty:   
Program 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

Reštaurátorské práce rímsko-katolíckeho kostola Všetkých Svätých Ludrová – Kút, NKP 350/1-2- exteriér – I.etapa

Cieľom projektu je na základe reštaurátorského prieskumu a návrhu na reštaurovanie  exteriéru a interiéru gotického kostola realizovať reštaurovanie exteriérových vrstiev omietky a vzácnych malieb a tým uchovať túto jedinečnú pamiatku pre ďalšie generácie.

Dotácia na rok 2018 vo výške  28 370,- EUR

 

Oprava vonkajšej omietky na objekte NKP 321/1-2 – Zvonica a Vážnica Maša Liptovský Hrádok

 Cieľom projektu je odstrániť havarijný stav a pokračovať v prácach zameraných na záchranu vzácnych národných kultúrnych pamiatok –  objekty zvonice a vážnice nachádzajúce sa v okolí Liptovského Hrádku, lokalita Maša – v mieste, kde bola do konca 18. storočia „Vysoká pec Maša“ na spracovanie rúd ťažených v Bockej a Malužinskej doline  pod Kriváňom.

Dotácia na rok 2018 vo výške  10 000,- EUR


Rok 2017


Fond na podporu umenia podporil projekty:
Obraz osídlenia Liptova od praveku po dobu dejinnú v novovybudovanej expozícii archeológie v Liptovskom múzeu v Ružomberku

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pristúpilo v roku 2017 k vytvoreniu novej expozície najstarších dejín Liptova, expozície archeológie. V priestoroch hlavnej budovy múzea v Ružomberku  sa s podporou verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia a Žilinského samosprávneho kraja začala realizácia prvej etapy novej expozície. Nová expozícia ponúkne návštevníkovi možnosť doslova dotknúť sa minulosti vlastnými rukami, vzhliadnuť najvýznamnejšie archeologické lokality a nálezy či  porovnať odevy pravekých obyvateľov Liptova.

Múzeum vystaví aj v posledných rokoch získané nálezy zo záchranných výskumov trasy plánovanej diaľnice D1. Rovnako verejnosti po prvý krát predstaví aj nálezy získané počas vlastného výskumu na vedecké a dokumentačné účely zo sídliska a hradiska na Rohačke.

V prvej etape prípravy novej expozície bol postavený výstavný systém, zakúpené veľkopriestorové bezpečnostné vitríny a zrealizovaná rekonštrukcia šiestich pravekých a včasnodejinných odevov.

 

Vybudovanie prvej etapy archeologickej  expozície v Liptovskom múzeu v Ružomberku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia vo výške 15 000,- EUR.

Festival pod Sidorovom 2017

Hlavným cieľom projektu bola podpora regionálnych kultúrnych tradícií zameraných na prezentáciu jedinečného nehmotného kultúrneho dedičstva s cieľom oživovania, zachovávania, tvorivého rozvíjania a verejnej prezentácie vzácnych hodnôt z tradičnej, ale aj súčasnej klenotnice hudby.

Dotácia vo výške 3 000,- EUR

Ludrovský festival stredovekej kultúry 2017

 Projekt priblížil stredovekú hudbu, ale aj spôsob života nielen milovníkom hudby
a nadšencov stredovekého spôsobu života, ale aj bežným návštevníkom, obyvateľom regiónu. Ďalej projekt obohatil kultúrnu ponuku Liptovského múzea v Ružomberku, zatraktívnil a spopularizoval aj jedinečnú NKP gotický kostol v Ludrovej. Sakrálna pamiatka s atraktívnym architektonickým riešením interiéru, jedinečnými nástennými maľbami, celkovou magickou atmosférou a vynikajúcou akustikou gotického priestoru vytvára predpoklady pre spojenie atribútov času, priestoru a interpretov.

Dotácia vo výške 5 000,- EUR

Ochrana zbierkových predmetov v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline formou plynovania

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov formou plynovania – dezinsekcia – ničenie škodlivého hmyzu (lietajúci a lezúci hmyz –mole,drevokazný hmyz) umiestených v stálych expozíciach a depozitárnych objektoch nachádzajúcich sa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Projekt bol zameraný na záchranu kultúrneho dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie.

Dotácia vo výške 2 500,- EUR


Ministerstvo kultúry Slovenskej  republiky   Dotácie 2017
Program 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

 Reštaurátorské práce rímsko-katolíckeho kostola Všetkých Svätých Ludrová – Kút, NKP 350/1-2- interiér lode – ukončenie reštaurátorských prác

Cieľom projektu bolo na základe reštaurátorského prieskumu a návrhu na reštaurovanie  exteriéru a interiéru gotického kostola pokračovať v     reštaurátorských prácach
v interiéri  vzácnej národnej kultúrnej pamiatky, zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu malieb a ich reštaurovaním uchovať túto jedinečnú pamiatku pre ďalšie generácie.

Dotácia vo výške  15 000,- EUR


Rok 2016


 

 

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej  republiky   Dotácie 2016

Program 1. Obnovme si svoj dom – NKP

 

Odstránenie havarijného stavu – oprava hornej brány a vežičky- NKP 2170/1-2 archeoskanzenu

Havránok III.etapa

Cieľom je odstrániť havarijný stav a pokračovať v prácach zameraných na záchranu vzácnej národnej kultúrnej pamiatky, zatraktívnenie kultúrnej ponuky Liptovského múzea v Ružomberku pre domácich a zahraničných návštevníkov. Účel projektu :

Záchrana jedinečných objektov vstupnej brány / oprava múrov opevnenia – pravá strana brány a oprava vežičky

Dotácia  vo výške 10 000,00 €

 

Odstránenie havarijného stavu  na  NKP 321/1-2 – Zvonica  a Vážnica – I.etapa

Liptovské múzeum v  Ružomberku  má v  správe zachované jedinečné pamiatkové  objekty zvonice a vážnice  nachádzajúce sa v okolí Liptovského Hrádku, lokalita Maša v mieste, kde bola do konca 18. storočia „Vysoká pec Maša“ na spracovanie rúd ťažených v Bockej a Malužinskej doline a pod Kriváňom. Objekty sú sprístupnené ako  expozícia in situ hornoliptovského  baníctva  a hutníctva ,

 

Zámer  projektu :

Sanácia vlhkosti

 • Odstránenie nevhodných betónových chodníkov
 • odvodnenie okolitého terénu v úrovni pod dlažbou,
 • premodelovanie terénu,
 • vybudovanie žľabov pre odvod vody,
 • osadenie žľabov a zvodov,
 • vyspádovanie odkvapových chodníkov objektu

Dotácia  vo výške 8 000,00 €

 

Reštaurátorské práce rímsko-katolíckeho kostola Všetkých Svätých Ludrová – Kút, NKP 350/1-2-interiér  lode

 

Cieľom projektu predkladaného projektu  je  na základe   reštaurátorského prieskumu  a   návrhu na reštaurovanie  exteriéru a interiéru gotického kostola pokračovať v     reštaurátorských  prácach v interiéri   vzácnej národnej kultúrnej pamiatky ,   zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu malieb a  ich reštaurovaním uchovať túto jedinečnú pamiatku pre ďalšie generácie .

 

Reštaurátorské práce  budú  zamerané :

na tmelenie gotických nástenných malieb v interiéri  svätyne,          retuš a záverečná povrchová  úprava  gotických nástenných malieb v interiéri  svätyne

 

Dotácia  vo výške 15 000,00 €

 

 

 

Fond na podporu umenia  pre rok 2016

Reštaurovanie,oprava osobného vozňa Ba/u6 12/89 – zbierkový fond Povážskej lesnej železnice“

Zámerom projektu je pokračovať v sprístupnení statickej expozície historických koľajových vozidiel bývalej Povážskej lesnej železničky, ktorá premávala v období od konca 1. svetovej vojny do roku 1972 z Liptovského Hrádku dolinou Čierneho Váhu. Pôvodné depo bolo premiestnené do areálu Múzea liptovskej dediny v Pribyline, aby sa zachránilo pred devastáciou a rozkrádaním. Cieľom projektu je záchrana jedinečného

Dotácia  vo výške 10 000,00 €

 

„Konzervácia a obnova krytého koča – 96502 zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku“

Projekt je  zameraný na  záchranu koča, ktorý  dokumentuje fortieľ starých  majstrov a   prepravu osôb v minulosti  , uvedenie do funkčného stavu  a následnú prezentáciu v statickej expozícii ako aj  praktické využitie zbierky  pri  programoch.

 

Dotácia  vo výške 8500,00 €

 

Ochrana zbierkových predmetov z fondu Liptovského múzea v Ružomberku formou plynovania“

Projekt je zameraný na odborné ošetrenie vybraných zbierkových predmetov formou plynovania – Dezinsekcia – ničenie škodlivého hmyzu/ lietajúci a lezúci hmyz –mole,drevokazný hmyz  vo vybraných  expozíciach a depozitoch Liptovského múzea

Dotácia  vo výške 1500,00 €

 

Archeologický výskum na hradisku Rohačka v k.ú.Ploštín a Iľanovo, okr. Liptovský Mikuláš a odborná konferencia“

 

Cieľom  projektu je archeologický výskum na hradisku Rohačka v k.ú.Ploštín a Iľanovo, okr. Liptovský Mikuláš.

Ďalej konferencia Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku  a  vydanie zborníka z konferencie

 

Na konferencii  odzneli príspevky archeológov z múzeí stredného Slovenska, Krajských pamiatkových úradov SR, Archeologického ústavu SAV a súkromných spoločností. Konferencia bola organizovaná spolu s  Gemersko-malohonstkým múzeom v Rimavskej Sobote, Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a Kysuckým múzeom v Čadci.

Dotácia  vo výške 7000,00 €

„Akvizícia koženej sedacej súpravy z pozostalosti Andreja Hlinku.“

Cieľom projektu je dobudovanie jedinečnej expozície ružomberského rodáka a významnej slovenskej historickej osobnosti – uchovať vzácne kultúrne dedičstvo a aj jeho prostredníctvom prezentovať je životnú filozofiu, dielo a odkaz pre súčasné a ďalšie generácie, odbornú a laickú verejnosť.

Dotácia  vo výške 7000,00 €

„Akvizícia maľovaného salaša od autorky Márie Hrabinskej pre ovčiarsku expozíciu “

Cieľom projektu je doplnenie tvorby významnej slovenskej rezbárky v ovčiarskej expozícii  a prostredníctvom jej diela a odkazu prezentovať tvorivú životnú filozofiu, dielo pre súčasné a ďalšie generácie.Projekt podporuje  aj ľudovú tvorivosť u laickej a odbornej verejnosti. Byť pozitívnym a inšpiratívnym príkladom pre mladú generáciu.

Dotácia  vo výške 1200,00 €

 

Skvalitnenie ochrany v zbierkových predmetov v expozičných a depozitárnych priestoroch v správe Liptovského múzea v Ružomberku “

Výstupom projektu je zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok – zníženie vlhkosti vo vybraných depozitárnych a

expozičných priestoroch a odborné uloženie hnuteľného kultúrneho dedičstva v správe múzea s cieľom zabezpečiť náležitú ochranu zbierkových predmetov.

Dotácia  vo výške 7000,00 €

 

„Skvalitnenie ochrany zbierok v galérii sakrálneho umenia Liptova“

Projekt je zameraný na záchranu jedinečného kultúrneho dedičstva v zbierkovom fonde LMR. Vzhľadom na to, že sakrálna

expozícia sa nachádza v podkrovných priestoroch múzea sú veľké výkyvy teplôt v zimnom a letnom období . Aby bola

zabezpečená náležitá ochrana zbierkových predmetov prezentovaných dlhodobo v spomenutej expozícii, a to predovšetkým

optimálne a stabilné klimatické podmienky pre vystavené polychromované drevorezby, tabuľové maľby a olejomaľby, je

potrebné zaobstarať do týchto priestorov klimatizačnú jednotku  z dvoch separátnych komponentov – odvlhčovača a zvlhčovača vzduchu .

Dotácia  vo výške 2000,00 €

 

Skvalitnenie ochrany a zabezpečenie expozície objekte stredovekej kamennej architektúry ranogotickej veži kostola Panny Márie z Liptovskej Mary“ zaregistrovanú pod č. 16-630-04313

Zámerom projektu je skvalitnenie ochrany a zabezpečenie expozície objekte stredovekej kamennej architektúry ranogotickej

veži kostola Panny Márie z Liptovskej Mary , kde sa nachádza expozícia Liptovská Mara – 1000 rokov histórie Liptova.

Hlavnou projektovou aktivitou bude zhotovenie a zabudovanie kovanej mreže , ktoré budú chrániť vstup do veže a zároveň

umožnia návštevníkovi nahliadnuť do expozície

Dotácia  vo výške 3000,00 €

 

Festival pod  Sidorovom.

Hlavným cieľom projekt je podpora regionálnych kultúrnych tradícií zameraných na prezentáciu jedinečného nehmotného

kultúrneho dedičstva s cieľom oživovania, zachovávania, tvorivého rozvíjania a verejnej prezentácie vzácnych hodnôt z

tradičnej ale aj súčasnej klenotnice hudby. Hlavné projektové aktivity festivalu : komponované tanečno – hudobné pásmo ,

prezentácia , folkovej hudby, remeselný dvor edukačno-kultúrny produkt. Tretí ročník festivalu – Festival pod Sidorovom 2016 sa konal v pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry vo Vlkolnci . ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 

Dotácia  vo výške 4500,00 €

 

Ludrovský festival stredovekej kultúry 2016,

Zámerom projektu je prezentácia stredovekej a ranonovovekej kultúry  formou _

 • koncertno – recitálového bloku stredovekej hudby , poézie , tanca  a animácie zo  stredovekého života v  kostole Všetkých svätých v Ludrovej

 

 • koncertný a recitálový blok ranonovovekej hudby , poézie , tanca a animovaný blok venovaný historickému odkazu Juraja Thurza

 

Cieľom projektu je uchovávanie stredovekej kultúry a prezentácia hudobných, vokálnych ,tanečných a animačných aktivít subjektov .

Dotácia  vo výške 4000,00 €

 

 

Projekty cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

Projekty cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013:

Projekty sú spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Názov projektu: Historická Soľná cesta

Výstupy projektu:

– zreštaurovanie výzdoby nástenných a stropných malieb na prízemí historickej budovy Soľného úradu
– vybudovanie novej atraktívnej expozície Soľná cesta, ktorá prezentuje spoločnú slovensko – poľskú históriu
– reštaurátorský workshop
– medzinárodné konferencie
– publikačné aktivity:

Múzeum v Soľnom úrade – publikácia prezentujúca jedinečnú kultúrnu pamiatku Soľného úradu (150 ks)

Spoločný propagačný materiál prezentujúci a propagujúci expozičnú ponuku partnerských múzeí v poľskom a slovenskom jazyku (3000 ks).

Ochrana kultúrneho dedičstva v partnerských múzeách – zborník z konferencií (300 ks)

Partner projektu: Muzeum Okregowe v Nowy Sączu.
Implementácia projektu: 1. marec 2010 – 31. január 2011
Miesto realizácie projektu: Národopisné múzeum v Lipovskom Hrádku a Muzeum Okregowe v Nowy Sączu.

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

Názov projektu: Prezentácia pastierskej kultúry v partnerských múzeách

Výstupy projektu:

Úprava nádvoria v rámci stavebných aktivít bolo upravené nádvorie Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku o celkovej ploche 293 m2.. Práce boli zamerané na úpravu terénu a vydláždenie plôch

odborný seminár – Pastierska kultúra a ľudové výtvarné umenie – odborný seminár v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku za účasti partnerského múzea bol dňa 20.09.2010 odborný seminár na tému „Pastierska kultúra a ľudové výtvarné umenie“, na ktorom odzneli zaujímavé odborné referáty k danej problematike z partnerských múzeí

súbor rezbárskych diel tematicky zameraných na ovčiarsku a pastiersku kultúru (v dňoch 20.-22.09.2010 sa konali v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku tvorivé dielne, účastníci workshopov – ľudoví umelci z prihraničných regiónov a študenti Školy úžitkového výtvarníctva z Ružomberka – vytvorili pozoruhodný súbor rezbárskych diel tematicky zameraných na ovčiarsku a pastiersku kultúru.

vybudovanie open air expozície – Drevený Betlehem (na upravenom nádvorí Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku boli umiestené mobilné demontovateľné prístrešky a súbor rezbárskych diel tematicky zameraných na ovčiarsku a pastiersku kultúru , ktoré boli vytvorené v rámci workshopu)

publikačné aktivity – z workshopu a seminára bola vydaná publikácia, ktorá dokumentuje spoločnú pastiersku a salašnícku kultúru a prezentuje výtvarné práce účastníkov workshopu.

Partner projektu: Muzeum Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna
Implementácia projektu: 1. 3. 2010 – 28. 2. 2011.
Miesto realizácie projektu:  Národopisné múzeum v Lipovskom Hrádku

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty cezhraničnej spolupráce Česko - Slovenská republika

Projekt cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika:

Názov projektu: Nositelia tradícií a prezentácia partnerských múzeí v prihraničnom regióne

Projekt sú spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Cieľ projektu: spoločná prezentácia tradícií pastierskej kultúry v prihraničnom regióne, budovanie kontaktov a rozvoj vzájomnej spolupráce medzi Liptovským múzeom v Ružomberku a Valašským múzeom v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Výstupy projektu:

– štyri školy remesiel zamerané na ovčiarske tradície, v rámci ktorých sa uskutočnia počas hlavnej turistickej sezóny štyri tvorivé dielne ľudových výrobcov a umelcov z prihraničných regiónov

pracovný workshop tematicky zameraný na výrobné postupy a výzdobné techniky v umeleckom prejave pastierskej kultúry

mobiliár pre školu remesiel – drevené stánky, stoly a stolce

– publikačné aktivity:

prezentačné bilbordy vydané ku škole remesiel v počte 4 kusy
Škola remesiel v múzeu v prírode – prezentačný materiál
Pastierska kultúra a ľudové výtvarné umenie – zborník zo seminára
DVD – remeselné techniky a výrobné postupy

Partner projektu: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Celkové náklady projektu: 20 000 €
Implementácia projektu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2011
Miesto realizácie projektu: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, Národopisné múzeum Liptovský Hrádok

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty v rámci programu Interreg III A

Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika:

Názov projektu: Liptovské múzeum Ružomberok a Múzeum Okręgowego w Nowym Sączu partnerstvo, spolupráca a vzájomná propagácia

Projekt bol podporený z prostriedkov Európskej únie v rámci rogramu Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A Poľská Republika – Slovenská Republika.

Výstupy projektu:

vybudovanie veľkorozmerných informačných plôch prezentujúce expozičnú ponuku partnerských múzeí v lokalitách – obec Hniezdne, obec Vavrišovo, PD Važec, súkromný pozemok v Ivachnovej, súkromné pozemky v Likavke

vydanie tlačeného propagačného materiálu v slovenskom a poľskom jazyku v počte 6000 kusovzameraného na zlepšenie informovanosti pre návštevníkov a propagáciu múzejných expozícií a pamiatkových areálov partnerských múzeí

vybudovanie interaktívnej internetovej siete zameranej na propagáciu objektov a expozícií, programovú ponuku, služby, kontaktné údaje.

medzinárodný festival tradičnej kultúry (v dňoch 27 a 28. 5. 2006 v rámci programového podujatia Ovčiarska nedeľa – Ovenálie sa uskutočnil Medzinárodný festival tradičnej kultúry. Prvý deň festivalu sa konal v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku v podobe odborného seminára „Pastierske umenie – tradície a inšpirácie“, na ktorom prijali účasť odborní pracovníci z partnerského múzea, druhý deň pokračoval medzinárodný festival tradičnej kultúry v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline vernisážou s názvom „ Pastierska krása“. Výstava bola venovaná jubileu ľudového umelca Kočtúcha a v rámci nej dostali priestor i ďalší ľudoví umelci a výrobcovia zo Slovenska a Poľska.

Partner projektu: Muzeum Okregowe v Nowy Sączu
Výška schváleného grantu: 929 000 €
Implementácia projektu: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
Miesto realizácie projektu:  Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty podporené Európskou úniou

Projekty Liptovského múzea v Ružomberku realizované v rokoch 2004 – 2006:

Názov projektu: Ovčiarske múzeum – Galéria ľudového výtvarného prejavu

Projekt bol podporený z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Phare NARMSP.

Výstupy projektu:

jedinečná expozícia ovčiarskej a salašníckej kultúry (v podkrovných priestoroch objektu Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku bola vybudovaná interaktívna expozícia – galéria, ktorá v sebe spája umelecký zážitok, informácie, vzdelávanie jedinečnú expozíciu, Ovčiarske múzeum – Galéria ľudového výtvarného prejavu je zamerané na prezentáciu a propagáciu tradičných foriem kultúry spojených s ovčiarskou a salašníckou kultúrou – odev a odevné doplnky, pastierske a rezbárske umenie, hudobný a tanečný folklór)

Oživením expozície sú typické salašné stavby – ako je koliba, ktorá bola nielen výrobňou produktov z ovčieho mlieka, ale aj priestorom na denný a nočný odpočinok baču a ostatných ovčiarov. V expozícii je inštalovaná aj ďalšia stavba, typická pre Liptov známa pod názvom komárnik – prístrešok so šindľovou strechou slúžil bačovi na odkladanie syra, ale aj ďalších vzácnych predmetov, napríklad zvoncov. Expozícia je budovaná ako živý mechanizmus, jej súčasťou je napríklad malý amfiteáter pre publikum, kde deti, ale aj dospelí návštevníci môžu sledovať multimediálnu prezentáciu, počúvať príbehy bačov, povesti a rozprávky…

Výška schváleného grantu: 50 000 €
Implementácia projektu: 1. 9. 2004 – 30. 9. 2005
Miesto realizácie projektu: Národopisné múzeum Liptovský Hrádok

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty podporené Európskou úniou

Názov projektu: Turistické informačné centrum VOZÁREŇ

Projekt bol podporený z prostriedkov Európskej únie v rámci programu v rámci Grantovej schémy infraštruktúry súvisiacej s podnikaním /BRIGS/.

Výstupy z projektu:

vybudovanie polyfunkčného objektu (polyfunkčný objekt Vozáreň – Haláš je kópiou originálneho objektu z obce Malužinej. Jeho pôvodná funkcia – priestor na ustajnenie koní a nocovanie povozov vedľa prícestného hostinca bola pripomenutá len v náznakovej expozičnej časti. Najväčšiu časť objektu zaoberá polyfunkčný priestor , ktorý vytvára zázemie pre kultúrno-výchovné, animačné a prezentačné programové podujatia zároveň s riešením sociálnych zariadení pre návštevníkov v dostatočnej kapacite vrátane sociálneho zariadenia pre handicapované skupiny obyvateľstva na vozíčku. Ďalej sú tu šatne pre účinkujúcich, skladovacie priestory, kuchynka. Podkrovie objektu je využívané tiež polyfunkčne ako galéria, ale aj ako hľadisko pri programových podujatiach)

vybudovanie turistického informačného centra (TIC je vybavené kvalitnými obrazovým a propagačným materiálom, ktoré poskytujú návštevníkom informácie o expozičnej a programovej ponuke, kontaktných údajoch partnerských múzeí – Muzea Okręgowego w Nowym Sączu. Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, slovenských múzeí združených v Únii múzeí v prírode na Slovensku a iných partnerských múzeí.

Partneri projektu: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu a Únia múzeí v prírode na Slovensku.
Výška schváleného grantu: 224 526 €
Implementácia projekt: 1. 9. 2005 – 30. 9. 2006
Miesto realizácie projektu: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty podporené Ministerstvom kultúry SR

Projekty Liptovského múzea v Ružomberku realizované v roku 2012:

Projekty realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Program: 1 – Obnovme si svoj dom, Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

Názov projektu: Vypracovanie projektu na realizáciu stavby hrad Likava – NKP 316/1-28

Výstup projektu:

– vypracovanie projektu na realizáciu stavby (v rámci tejto aktivity bude vykonaný podrobný inžinierskogeologický prieskum a realizované stabilizačné výpočty s presným návrhom stabilizačných opatrení)

Celkové náklady projektu: 4 200 €

—————————————————————————————————————————————————————-

Názov projektu: Odstránenie havarijného stavu – rekonštrukcia strešnej krytiny na objekte rímsko-katolíckeho kostola Všetkých Svätých Ludrová – Kút- NKP 350/1-2 – II. Etapa

Výstup projektu:

– dokončenie výmeny druhej časti strešnej krytiny nachádzajúcej sa na juho-východnej časti drevenej strechy unikátnej sakrálnej pamiatky – strešná krytina nad loďou kostola a vstupom do sakrálneho objektu

Celkové náklady projektu: 17 271 €

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty podporené Ministerstvom kultúry SR

Názov projektu: Odstránenie havarijného stavu nosných systémov a strešnej krytiny na drevených objektoch archeoskanzenu Havránok – NKP 2170/1-2.

Výstup projektu:

– odstránenie havarijného stavu osných systémov a strešnej krytiny na drevených objektoch archeoskanzenu Havránok – NKP 2170/1-2. Projekt je zameraný na rekonštrukciu nosných systémov a strešnej krytiny na drevených objektoch na objektoch.

Celkové náklady projektu: 11 598  €

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty podporené Ministerstvom kultúry SR

Program: 2 – Kultúrne aktivity pamäťových inštitúcií, Podprogram: 2.2 Múzeá a galérie

Názov projektu: Reštaurovanie dobových podlahových hodín zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku

Výstup projektu:

– zreštaurovanie a sfunkčnenie vzácneho zbierkového predmetu – skvalitnenie expozičnej ponuky v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

Celkové náklady projektu: 1 595 €

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty podporené Ministerstvom kultúry SR

Názov projektu: Reštaurovanie olejomaľby – portrétu Jána Baptistu Illésházyho (1737 – 1799), prír. č.: 15229 zo zbierky Liptovského múzea v Ružomberku

Výstup projektu:

– zreštaurovanie portrétu jedného z významných liptovských županov – skvalitnenie expozičnej ponuky v Liptovskom múzeu v Ružomberku

Celkové náklady projektu: 3 725 €

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty podporené Ministerstvom kultúry SR

Názov projektu: Obnova strešnej krytiny na drevenom objekte ľudovej architektúry – správa múzea v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

Výstup projektu:

– oprava strechy na drevenom objekte ľudovej architektúry v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

Celkové náklady projektu: 8 480 €

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty podporené Ministerstvom kultúry SR

Program: 2. – Kultúrne aktivity pamäťových inštitúcií, Podprogram: 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva

Názov projektu: Vybudovanie kamerového systému vo vybraných expozičných priestoroch v hlavnej budove Liptovského múzea v Ružomberku

Výstup projektu:

– vybudovanie kamerového systému vo vybraných expozičných priestoroch v hlavnej budove Liptovského múzea v Ružomberku

Celkové náklady projektu: 4 413  €

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty podporené Ministerstvom kultúry SR

Program: 2. – Kultúrne aktivity pamäťových inštitúcií, Podprogram: 2.4 Akvizícia múzeí a galérií

Názov projektu: Akvizícia zbierkových predmetov pre dobudovanie expozičných priestorov v historickej budove Soľného úradu v Liptovskom Hrádku a v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline

Výstup projektu:

– akvizícia zbierkových predmetov pre dobudovanie expozičných priestorov v historickej budove Soľného úradu v Liptovskom Hrádku a v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline

Celkové náklady projektu: 3680 €

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty podporené Ministerstvom kultúry SR

Program: 7. – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť, Podprogram 7.6 Cyril a Metod a 1150. výročie ich príchodu na územie Veľkej Moravy

Názov projektu: Posolstvo a odkaz žiakov Cyrila a Metoda a ich pôsobenie v regióne Liptov

Výstup z projektu: vyhotovenie odevných súčastí a mobiliáru pre pripravované programové podujatia v roku 2013

Celkové náklady projektu: 3 435 €

—————————————————————————————————————————————————————-

Nadácia VÚB

Nadácia VÚB – grantový program: Poklady môjho srdca

Názov projektu: „Ďalej sprístupňujeme poklady nášho mesta“

Výstupy z projektu:

– zreštaurovanie vzácnej nástennej výmaľby v historickom objekte Soľného a Meďného úradu, dnešné sídlo Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku

– postavenie modelu historickej pece v klasicistickom štýle, repliky vykurovacieho telesa v prezidentskom paláci Slovenskej republiky

– organizácia workshopov

Celkové náklady projektu: 6 000 EUR
Implementácia projektu: 1. 6. 2012 – 30. 11. 2012
Miesto realizácie projektu: Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

Ovčia vlna v minulosti a súčasnosti pre krásu a úžitok
Číslo projektu: PL-SK/ZA/IPP/III/051

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013

Žiadateľ: Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Partner projektu: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Projekt bol podporený vo výške 50220,80 €, z toho finančná podpora ERDF predstavuje sumu 42687,68 €, národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v sume 5022,08 € a spolufinancovanie z vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja vo výške 2511,04 €.

Implementácia projektu je 1. 02. 2013 – 31. 01. 2014.

Miesto realizácie projektu: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Hlavným cieľom projektu je prezentácia a popularizácia kultúrneho dedičstva a jeho uchovanie pre ďalšie generácie s cieľom podporiť kultúrny a sociálny rozvoj obidvoch prihraničných regiónov v modernom, atraktívnom, medzinárodnom spojení s cieľom rozvíjať dlhodobú vzájomnú partnerskú spoluprácu so zámerom oživenia tradičnej pastierskej a ovčiarskej kultúrny.

Výstupy projektu:
– vybudovanie tradičného technologického zariadenia na valchovanie súkna z ovčej vlny zariadenie valchy, ktoré bude osadená v objekte drevenej architektúry mlyna v areáli v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline
– mobiliár, technické vybavenie , ľudový odev pre workshopy a edukačné aktivity
– programové podujatia – Ovčiarska nedeľa a Ovečka,ovečka trojaký úžitok
– workshopy a edukačné aktivity
– publikačné aktivity – vydanie publikácie o Múzeu liptovskej dediny v Pribyline
– spoločného propagačného materiál prezentujúci programovú a expozičnú ponuku partnerských múzeí v prírode

pozvanka-ovecka-2013-projekt

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty podporené v rámci programu Dotácie 2013 z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projekt: Reštaurátorské práce rímsko-katolíckeho kostola Všetkých Svätých Ludrová – Kút, NKP 350/1-2-I. etapa

Reštaurovanie sakrálnej pamiatky
Projekt je spolufinancovaný z programu Dotácie 2013 z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 15 000 € a spolufinancovaný vo výške 1 500 € zo Žilinského samosprávneho kraja.
Reštaurátorské práce realizuje: Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča

Projekt: Odstránenie havarijného stavu NKP 2170/1-2 archeoskanzenu Havránok – na objekte hornej brány- oprava múrov opevnenia – I. etapa.

statické zabezpečenie nosných konštrukcií objektu
Projekt je spolufinancovaný z programu Dotácie 2013 z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 8 000 € a spolufinancovaný vo výške 8 780 € zo Žilinského samosprávneho kraja.

Projekt: Reštaurovanie sakrálneho obrazového diela Krížová cesta – Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž

Projekt je spolufinancovaný z programu Dotácie 2013 z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 2 500 € a spolufinancovaný vo výške 271 € zo Žilinského samosprávneho kraja.
Realizácia reštaurátorských prác: Mária Ďuricová, akad. mal

Projekt: Oprava šindľovej strechy na objekte tradičnej ľudovej architektúry – dom richtára z Liptovského Trnovca v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

Projekt je spolufinancovaný z programu Dotácie 2013 z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 14 490 € a spolufinancovaný vo výške 1170 € zo Žilinského samosprávneho kraja.
Opravu šindľovej strechy realizovala firna Jaroslav Koniar Riečky 1029 023 22 Klokočov júl – august 2013

Projekt: Posolstvo a odkaz žiakov Cyrila a Metoda a ich pôsobenie v regióne Liptov – program Vierozvestcovia

Projekt je spolufinancovaný z programu Dotácie 2013 z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 3000 € a spolufinancovaný vo výške 338 € zo Žilinského samosprávneho kraja.

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

Projekt: Ovčia vlna v minulosti a súčasnosti pre krásu a úžitok
Číslo projektu: PL-SK/ZA/IPP/III/051

Prijímateľ projektu: Liptovské múzeum v Ružomberku
Partner projektu: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Termín začatia projektu: február 2013
Termín ukončenia projektu: január 2014

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Hlavným cieľom projektu je prezentácia a popularizácia kultúrneho dedičstva a jeho uchovanie pre ďalšie generácie s cieľom podporiť kultúrny a sociálny rozvoj obidvoch prihraničných regiónov v modernom, atraktívnom, medzinárodnom spojení s cieľom rozvíjať dlhodobú vzájomnú partnerskú spoluprácu so zámerom oživenia tradičnej pastierskej a ovčiarskej kultúrny.

Výstupmi projektu budú:
– vybudovanie tradičného technologického zariadenia na valchovanie súkna z ovčej vlny zariadenie valchy , ktoré bude osadená v objekte drevenej architektúry mlyna v areáli v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline
– mobiliár, technické vybavenie , ľudový odev pre workshopy a edukačné aktivity
– programové podujatia – Ovčiarska nedeľa a Ovečka,ovečka trojaký úžitok
– workshopy ,seminár a edukačné aktivity
– publikačné aktivity – vydanie publikácie o Múzeu liptovskej dediny v Pribyline
-spoločného propagačného materiál prezentujúci programovú a expozičnú ponuku partnerských múzeí v prírode

pozvanka-on-oktober

—————————————————————————————————————————————————————-

Projekty cezhraničnej spolupráce Česko - Slovenská republika

Projekt: Gastrocesta tradičných kuchýň

Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja projekt v rámci implementácie projektu Cesta tradičných kuchýň, Kód mikroprojektu: SK/FMP/09/029
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM. FOND MIKROPROJEKTOV.

Cezhraničným partnerom projektu je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Domácimi partnermi sú dve múzeá v prírode – Múzeum oravskej dediny v Zuberci a Múzeum slovenskej dediny v Martine. Hlavným cieľom projektu je podpora regionálnych kultúrnych tradícií v oblasti prezentácie tradičných jedál a pokrmov podporujúcich rozvoj cestovného ruchu, posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti zachovania a rozvoja kultúrnych tradícií pre ďalšie generácie, ako aj prehlbovanie kontaktov obyvateľov v prihraničných regiónoch.

Investičným výstupom projektu bolo vybudovanie dvoch drevených prístreškov, ktoré sú kópiou drevenej ľudovej architektúry s drevenou šindľovou strechou. V jednom je zabudovaná tradičná pec na prípravu pokrmov a jedál, v druhom otvorené ohnisko na prípravu pokrmov z mlieka v celkovej hodnote 23 577,90 €, ďalej dve lavice, dva stoly kuchynské vybavenie a bačovský riad.

Ďalšími výstupmi projektu sú:
– 4 gastrocesty tradičných kuchýň, v každom múzeu v prírode jedna, kde sa pripravovali špeciality podľa tradičných receptov z regiónov Beskýd, Oravy, ,Turca a Liptova , ktoré potom mohli ochutnať návštevníci.
– mobiliár a vybavenie tradičných kuchýň

plagaty-projekt-mld

plagaty-projekt-vmvp

plagaty-projekt-mod

plagaty-projekt-msd

—————————————————————————————————————————————————————-

na-gazdovskom-dvore-projekt

Projekt: Na gazdovskom dvore

projekt podporený v rámci dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015 v sume 500,00 €

Animačné aktivity projektu:
– Výstava poľnohospodárskeho náradia a oživená zoo expozícia
– Obilný klások najvzácnejší kvet
– Ovečka, ovečka, trojaký úžitok
– Tajomstvo belasého kvietka
– Hrabaj, dievča, hrabaj to zelenô seno….

Miesto konania: Múzeum Čierny Orol v Liptovskom Mikuláši

Dátum: 18. – 19. 6. 2015

—————————————————————————————————————————————————————-

projekt-kia-pontis

Projekt: Píšťalôčka moja

projekt podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

Z finančných prostriedkov z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis boli zakúpené tradičné hudobné nástroje – gajdy, fujara, ozembuch, ústne harmoniky, drumble

Projektové aktivity: workshop – edukačno-tvorivý program konaný
v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline v dňoch 19.7.2015 a 30.8.2015