interreg

Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2021:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika na roky 2014 – 2020.

Názov projektu: Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych
instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego
Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko – slovenskom pohraničí

Výstupy projektu:

Cieľom tohto projektu je priblížiť zaujímavosti múzeí pohraničia návštevníkom so špeciálnymi potrebami a so špeciálnym postihnutím. Jednotliví partneri vybudujú vo svojich zariadeniach senzorické záhrady resp. objekty určené pre osoby so špeciálnym postihnutím, či už s rôznou formou zrakového alebo sluchového postihu, autizmus, formy mentálnych porúch a podobne.

V rámci Liptovského múzea sa vytvorí oddychovo relaxačná zóna v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Projekt rieši vybudovanie náučného senzorického chodníka – „kyslíkovej dráhy“ a oddychovej zóny v okolí jestvujúceho jazera. Projekt zohľadňuje cieľovú skupinu návštevníkov – osoby so špeciálnymi potrebami.

K výstupom projektu za Liptovské múzeum patrí:

  • • úprava okolia a zelene, výstavba senzorických chodníkov, prvky drobnej architektúry t. j. oplotenia, lavičky, hracie prvky, značenie
  • • výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov, obohatenie ich okolia o senzorické modely a informačné tabule obsahujúce opisy prírody, fotografie
  • • výstavba rozhľadne, jednoposchodovej nepodpivničenej budovy, ktorá umožňuje obdivovať krásu Vysokých Tatier a tatranskej prírody.

 

Partneri projektu:

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów Gorlice (vedúci partner)
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Liptovské múzeum v Ružomberku
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Obdobie realizácie: 2018 – 2021

Celkové oprávnené náklady za celý projekt: 2 929 647,01 €
Celkové oprávnené náklady za Liptovské múzeum: 233 782,53 €
Z toho percentuálny podiel 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
zo štátneho rozpočtu SR 10 %, zdroje ŽSK 5 %.

 


Liptovské múzeum v Ružomberku realizuje projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Tytuł projektu:
Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

Partnerzy projektu:
Partner wiodący – Wnioskodawca
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach http://www.muzeum.gorlice.pl

(P 1) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu http://muzeum.sacz.pl/
(P 2) Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec http://mnpe.pl/
(P 3) Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/
(P 4) Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/
(P 5) Liptovské múzeum v Ružomberku https://liptovskemuzeum.sk/
(P 6) Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej http://www.orawa.eu/
(P 7) Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem http://muzeumtatrzanskie.pl/

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

Opis projektu w części dotyczącej Liptovské múzeum v Ružomberku:
V rámci Liptovského múzea sa vytvorí oddychovo relaxačná zóna v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Projekt rieši vybudovanie náučného senzorického chodníka – „kyslíkovej dráhy“ a oddychovej zóny v okolí jestvujúceho jazera.
Výstavba senzorického chodníka zohľadňuje cieľovú skupinu návštevníkov – osoby so špeciálnymi potrebami.
K výstupom projektu za Liptovské múzeum patrí:
• úprava okolia a zelene, výstavba senzorického chodníka, prvky drobnej architektúry t. j. oplotenia, lavičky, hracie prvky, značenie
• výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov, obohatenie ich okolia o senzorické modely a informačné tabule obsahujúce opisy prírody, fotografie
• výstavba rozhľadne, jednoposchodovej nepodpivničenej budovy, ktorá umožňuje obdivovať krásu Vysokých Ta?er a tatranskej prírody.

Okres realizacji projektu:
2018-2021

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€
Wartość projektu (w części dotyczącej Liptovské múzeum v Ružomberku) 233 782,53 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85% kosztów kwalifikowanych
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tlačovú správu zo stavby Oddychovej zóny nájdete tu


Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020:

 

Názov projektu:

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek“
„Bohu na chválu, ľuďom na úžitok“

 

Cieľ a výstupy projektu:

Tento mikroprojekt vznikol z potreby etnografického vyhodnotenia, systematizácie a popularizácie poznatkov o činnosti a úspechoch dobrovoľných hasičských zborov v regiónoch poľsko-slovenského pohraničia reprezentovaných obidvomi partnermi. V skanzenoch dreveného staviteľstva, ktoré prevádzkujú partneri, t. j. vo Wygiełzowe a Pribyline, sa nachádzajú zbierky hasičských exponátov, t. j. hasičské čerpadlá, oblečenie, náradie, dokumenty, fotografie. Obidva skanzeny sprístupňujú historické  drevené objekty z malých obcí a dedín, v ktorých hasičská zbrojnica je niečím prirodzeným, tak ako iné drevené budovy spojené so životom a činnosťou hasičov-dobrovoľníkov. Zachované historické objekty, v nich vytvorené stále expozície požiarnictva, mobilná výstava, plenérové podujatie, vedecká konferencia, cyklus prednášok-tvorivých dielní, publikácia – všetky tieto aktivity tvoria PL-SK projekt adresovaný obyvateľom, najmä deťom, mládeži a rodinám vrátane osôb s postihnutím, turistom, ktorí navštevujú tieto dve múzeá. Je to komplexná odpoveď na potrebu ochrany materiálnych pamiatok súvisiacich s požiarnictvom a propagácie či šírenia tohto dedičstva, aby ďalšie generácie mohli pokračovať v tejto činnosti „Bohu na chválu, ľuďom na úžitok”.

 

K výstupom projektu za Liptovské múzeum patrí:

  • realizácia kultúrno – vzdelávacieho podujatia „Hasičská nedeľa“
  • obnova historických objektov – Výmena šindľovej krytiny v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline – Požiarna zbrojnica Jalovec, humno Paludza a zadný trakt zrubového domu Liptovský Trnovec
  • putovná výstava História a súčasnosť hasičstva v poľsko-slovenskom pohraničí.

 

Partneri projektu:
Vedúci parner:
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Cezhraničný partner:
Liptovské múzeum v Ružomberku

Obdobie realizácie: rok 2020
Celkové oprávnené náklady za celý projekt: 113 486,99 €
Celkové oprávnené náklady za Liptovské múzeum: 67 472,88 €
Z toho percentuálny podiel 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
zo štátneho rozpočtu SR 10 %, zdroje ŽSK 5 %.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika na roky 2014 – 2020.

 

Dňa 31. 7. 2020 bola v areáli skanzenu v Múzeu – Nadwiślański Park Etnograficzny vo Wygiełzowe v rámci mikroprojektu s názvom Bohu na chválu, ľuďom na úžitok odovzdaná rekonštruovaná historická drevená hasičská zbrojnica zo začiatku 20. storočia, ktorá bola pôvodne lokalizovaná v obci Złotniki. Zrealizované investičné aktivity zahŕňali stavebné práce, elektroinštalácie, zemné práce, základové práce, drevenú konštrukciu, strešnú krytinu, potery a podlahy, obklady stien a fasád, stolárske práce. Kubatúra zrekonštruovanej budovy je 155,50 m3, zastavaná plocha 34,52 m2, výška 7,45 m. Rekonštrukciou hasičskej zbrojnice z obce Złotniky v areáli skanzenu vo Wygiełzowe bolo prinavrátené historické dedičstvo regiónu.

 

Tlačová správa z podujatia Hasičská nedeľa sa nachádza tu↑