Interreg

 

 

 

 

 

Projekt cezhraničnej spolupráce Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika:

Názov projektu:

Múzeum na kolesách. Objavujeme históriu a spájame súčasnosť lesných železníc na slovensko-moravskom pohraničí

Cieľ a výstupy projektu:

Hlavným cieľom projektu je zatraktívnenie dvoch prihraničných regiónov prostredníctvom spolupráce a špecifických aktivít realizovaných v areáli lesných úzkorozchodných železníc. Považská lesná železnica (PLŽ) a Rajnochovická lesní železnice (RLŽ) plnili identické funkcie, aj keď v odlišných prírodných podmienkach. Jednou z aktivít projektu je usporiadať v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline kultúrno – spoločenské podujatie Víkend lesných železníc, kde sa môžu odprezentovať a vzájomne podporiť prevádzkovatelia všetkých lesných železníc prihraničných regiónov.

K výstupom projektu za Liptovské múzeum patrí:

  • realizácia kultúrno – vzdelávacieho podujatia „Víkend lesných železníc“ v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline
  • obnova historickej motorovej dreziny Škoda 1201
  • propagácia projektu: orientačná mapka a banery o histórii lesných železníc.


Partneri projektu:

Liptovské múzeum (vedúci partner)
Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, z.s. (Hlavný cezhraničný partner)

Obdobie realizácie: 2022

Celkové oprávnené náklady za celý projekt: 14 600,00 €

Z toho percentuálny podiel 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
zo štátneho rozpočtu SR 10 %, zdroje ŽSK 5 %.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020.

 

 


Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2021:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika na roky 2014 – 2020.

Názov projektu: Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych
instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego
Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko – slovenskom pohraničí

Výstupy projektu:

Cieľom tohto projektu je priblížiť zaujímavosti múzeí pohraničia návštevníkom so špeciálnymi potrebami a so špeciálnym postihnutím. Jednotliví partneri vybudujú vo svojich zariadeniach senzorické záhrady resp. objekty určené pre osoby so špeciálnym postihnutím, či už s rôznou formou zrakového alebo sluchového postihu, autizmus, formy mentálnych porúch a podobne.

V rámci projektu  bola vybudovaná relaxačno – oddychová zóna, ktorá pozostáva zo štyroch chodníkov –  prírodný chodník, prístupový, zážitkový a obslužný chodník. Na začiatku prírodného chodníka pri železničnej zastávke Dedina je umiestnená vstupná brána s informačnými tabuľami, osadenie prvkov drobnej architektúry – lavičky s operadlom, lavičky v tvare listov, ďalej prvky pre poznávanie a hranie určené deťom – vtáčie hniezdo, medvedí brloh, sovie hniezdo, prekážková dráha, lanová pyramída, 3D reliéf Vysokých Tatier a mnoho ďalších. Oddychová zóna končí stavebným objektom drevenej rozhľadne realizovanej podľa historickej predlohy pôvodnej rozhľadne, ktorá sa nachádzala na vrchu Zapač pri Liptovskom Hrádku. Dvojpodlažná stavba rozhľadne má výšku 7,86 m a pôdorysné rozmery 4,4 x 4,4 m.

Partneri projektu:

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów Gorlice (vedúci partner)
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Liptovské múzeum v Ružomberku
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Obdobie realizácie: 06/2018 – 09/2021

Celkové oprávnené náklady za celý projekt: 2 929 647,01 €
Celkové oprávnené náklady za Liptovské múzeum: 233 782,53 €
Z toho percentuálny podiel 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
zo štátneho rozpočtu SR 10 %, zdroje ŽSK 5 %.

 


Liptovské múzeum v Ružomberku realizuje projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Tytuł projektu:
Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

Partnerzy projektu:
Partner wiodący – Wnioskodawca
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach http://www.muzeum.gorlice.pl

(P 1) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu http://muzeum.sacz.pl/
(P 2) Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec http://mnpe.pl/
(P 3) Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/
(P 4) Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/
(P 5) Liptovské múzeum v Ružomberku https://liptovskemuzeum.sk/
(P 6) Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej http://www.orawa.eu/
(P 7) Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem http://muzeumtatrzanskie.pl/

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

W ramach projektu zbudowana została strefa relaksu, która składa się z czterech ścieżek: ścieżka dydaktyczna, ścieżka naturalna, ścieżka dostępu i  ścieżka  sensoryczna.  Na początku strefy relaksu, obok przystanku kolejowego Dedina, znajduje się brama z tablicami informacyjnymi oraz mała architektura: ławki z oparciem i ławki w kształcie liści, a także urządzenia edukacyjne i do zabawy dla dzieci – ptasie gniazdo, legowisko niedźwiedzia, gniazdo sowy, piramida linowa, trójwymiarowa makieta Tatr Wysokich w pniu drzewa. Na końcu strefy relaksu stanie drewniana wieża widokowa, wzorowana na historycznym wyglądzie pierwotnej wieży, która znajdowała się na górze Zapač obok Liptowskiego Gródka. Dwupiętrowa konstrukcja jest zbudowana na planie kwadratu o wymiarach 4,4 x 4,4 m i wysokości 7,86 m.

Okres realizacji projektu: 06/2018 – 09/2021

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€
Wartość projektu (w części dotyczącej Liptovské múzeum v Ružomberku) 233 782,53 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85% kosztów kwalifikowanych
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NA SZLAKU MUZEÓW OTWARTYCH Prezentacja projektu

Oddychová zóna v Pribyline tu↑

Tlačovú správu zo stavby Oddychovej zóny nájdete tu

Vážení návštevníci,
pre Múzeum liptovskej dediny  v Pribyline bola vytvorená nová mobilná aplikácia.
Do Vašich mobilných telefónov si ju môžete stiahnuť z aplikácie obchodu Google Play
Alebo z aplikácie AppStore
Veríme, že mobilnou aplikáciou zvýšime úroveň našich služieb smerom k Vám.

Aplikacja mobilna
Drodzy zwiedzający muzeum,
Aplikacja mobilna jest już dostępna.
Link do pobrania aplikacji ze sklepu Google Play
Link do pobrania aplikacji z AppStore

Wierzymy, że aplikacja mobilna podniesie poziom naszych usług.


Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020:

 

Názov projektu:

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek“
„Bohu na chválu, ľuďom na úžitok“

 

Cieľ a výstupy projektu:

Tento mikroprojekt vznikol z potreby etnografického vyhodnotenia, systematizácie a popularizácie poznatkov o činnosti a úspechoch dobrovoľných hasičských zborov v regiónoch poľsko-slovenského pohraničia reprezentovaných obidvomi partnermi. V skanzenoch dreveného staviteľstva, ktoré prevádzkujú partneri, t. j. vo Wygiełzowe a Pribyline, sa nachádzajú zbierky hasičských exponátov, t. j. hasičské čerpadlá, oblečenie, náradie, dokumenty, fotografie. Obidva skanzeny sprístupňujú historické  drevené objekty z malých obcí a dedín, v ktorých hasičská zbrojnica je niečím prirodzeným, tak ako iné drevené budovy spojené so životom a činnosťou hasičov-dobrovoľníkov. Zachované historické objekty, v nich vytvorené stále expozície požiarnictva, mobilná výstava, plenérové podujatie, vedecká konferencia, cyklus prednášok-tvorivých dielní, publikácia – všetky tieto aktivity tvoria PL-SK projekt adresovaný obyvateľom, najmä deťom, mládeži a rodinám vrátane osôb s postihnutím, turistom, ktorí navštevujú tieto dve múzeá. Je to komplexná odpoveď na potrebu ochrany materiálnych pamiatok súvisiacich s požiarnictvom a propagácie či šírenia tohto dedičstva, aby ďalšie generácie mohli pokračovať v tejto činnosti „Bohu na chválu, ľuďom na úžitok“.

 

K výstupom projektu za Liptovské múzeum patrí:

  • realizácia kultúrno – vzdelávacieho podujatia „Hasičská nedeľa“
  • obnova historických objektov – Výmena šindľovej krytiny v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline – Požiarna zbrojnica Jalovec, humno Paludza a zadný trakt zrubového domu Liptovský Trnovec
  • putovná výstava História a súčasnosť hasičstva v poľsko-slovenskom pohraničí.

 

Partneri projektu:
Vedúci parner:
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Cezhraničný partner:
Liptovské múzeum v Ružomberku

Obdobie realizácie: rok 2020
Celkové oprávnené náklady za celý projekt: 113 486,99 €
Celkové oprávnené náklady za Liptovské múzeum: 67 472,88 €
Z toho percentuálny podiel 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
zo štátneho rozpočtu SR 10 %, zdroje ŽSK 5 %.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika na roky 2014 – 2020.

Konferencia s názvom „Úloha hasičov-dobrovoľníkov v spoločenskom a kultúrnom živote vidieckeho spoločenstva“
Bližšie informácie – Záznam z konferencie – Zborník príspevkov

Tlačová správa z podujatia Hasičská nedeľa sa nachádza tu↑

Putovná výstava História a súčasnosť hasičstva v poľsko-slovenskom pohraničí tu↑

Tvorivé dielne vo Wygiełzowe tu↑

Dňa 31. 7. 2020 bola v areáli skanzenu v Múzeu – Nadwiślański Park Etnograficzny vo Wygiełzowe v rámci mikroprojektu s názvom Bohu na chválu, ľuďom na úžitok odovzdaná rekonštruovaná historická drevená hasičská zbrojnica zo začiatku 20. storočia, ktorá bola pôvodne lokalizovaná v obci Złotniki. Zrealizované investičné aktivity zahŕňali stavebné práce, elektroinštalácie, zemné práce, základové práce, drevenú konštrukciu, strešnú krytinu, potery a podlahy, obklady stien a fasád, stolárske práce. Kubatúra zrekonštruovanej budovy je 155,50 m3, zastavaná plocha 34,52 m2, výška 7,45 m. Rekonštrukciou hasičskej zbrojnice z obce Złotniky v areáli skanzenu vo Wygiełzowe bolo prinavrátené historické dedičstvo regiónu.

Stavba historickej hasičskej zbrojnice v skanzene vo Wygiełzowe