Dotazník týkajúci sa kultúrnych potrieb vypracovaný pre kultúrne inštitúcie v poľsko-slovenskom pohraničí

Sacada sp. z o.o. (s.r.o.) realizuje prieskum potrieb pre účely plánovania nových aktivít kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí. Vaše odpovede na nižšie uvedené otázky budú pre nás inšpiráciou, čo je potrebné zohľadniť pri uchádzaní sa o prostriedky na tento cieľ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG VA Poľsko – Slovensko 20014-2020. Dotazník je anonymný a získane informácie budú prezentované iba vo forme súhrnných štatistických porovnaní.

online dotazník: odkaz
Dotazník na stiahnutie v tlačovej podobe:
formát:.docx

formát:.pdf