Výstava Pocta Bjőrnsonovi

Repríza slovenskej časti spoločnej výstavy Nórskej národnej knižnice v Oslo a Slovenskej národnej knižnice v Martine, venovanej životu a dielu nórskeho spisovateľa B. Bjőrnsona
(na príprave pôvodnej podoby výstavy, venovanej 100. výročiu jeho úmrtia, sa podieľali Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR, Národná rada SR, vtedajšie Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR).

Autorom výstavného projektu za slovenskú stranu je PhDr. Jozef Beňovský, riaditeľ SNK – Slovenského národného literárneho múzea.

Súčasťou výstavy sú okrem panelov s bohatým textovým a obrazovým materiálom aj vzácne trojrozmerné predmety, napr. odliatok posmrtnej masky a ruky BB od Émile Bretona, ďalej originálne i reprodukované tlačoviny, rukopisy, knižné tlače z fondov Slovenskej národnej knižnice, ako aj základné informačné materiály a dokumentácia aktivít SNK – SNLM.

v Ružomberku sa výstava koná pri príležitosti tohtoročného 180. výročia narodenia B. Bjőrnsona (pripadá na 8. december) a 105. výročia tragických udalostí v Černovej (časovo je rámcovaná obdobím apríl – mesiac narodenia B. Bjőrnsona – december 2012),ako aj 100. výročia založenia Liptovského múzea v Ružomberku.

Výstava je otvorená do 31.12.2012. Pocta Bjornsonovi