K storočnici nášho múzea: úspešný seminár pre reštaurátorov a konzervátorov

Liptovské múzeum v Ružomberku, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo v dňoch 8. – 9. októbra 2012 odborný seminár s názvom Reštaurovanie materiálov – drevo, kameň textil –a predstavenie nových trendov v ich povrchových úpravách. Seminár bol organizovaný pri príležitosti 100 – tého výročia založenia Liptovského múzea v Ružomberku a 40 – teho výročia položenia základného kameňa Múzea liptovskej dediny v Pribyline.

Cieľom seminára, konajúceho sa v priestoroch Národopisného a ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku, bolo predstaviť najnovšie trendy v oblasti konzervovania a reštaurovania a predstaviť odbornej verejnosti špičkového európskeho majstra a školiteľa v umeleckom vzdelávaní a reštaurovaní Giuliana Barbona.

Počas seminára sa odborná reštaurátorská verejnosť z viacerých slovenských múzeí a reštaurátorských ateliérov dozvedela, aké sú trendy v reštaurovaní dreva, kameňa a textilu. Súčasťou odborného programu bola aj prezentácia praktickej ukážky ochrany kamenného muriva a odvlhčovania na objekte ranogotického kostola v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Cieľom bolo nájsť správne riešenie pri ďalšom postupe záchrany muriva kostola, znehodnoteného použitím nevhodných materiálov a technológií pri výstave kostola v minulosti. Problémy boli priamo na mieste konzultované so zahraničnými lektormi, odborníkmi v oblasti reštaurovania kamenného muriva a omietok.

„Trendy v oblasti konzervovania a reštaurovania sa neustále menia a pracovníci múzeí mnohokrát nemajú možnosť zúčastniť sa kongresov a veľtrhov, ktoré tieto trendy prinášajú. Preto sme zvolili túto formu prezentácie a chcem sa vopred poďakovať ústretovosti našich prednášajúcich, ktorí sú odborníci v danej problematike. Sme poctení, že tento seminár obohatil o svoje dlhoročné skúsenosti aj pán Giuliano Barbon.“ uviedol vo svojom úvodnom slove riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku Mgr. Martin Krupa.

Giuliano BARBON pochádza z Talianska. Dlhodobo sa venuje reštaurovaniu povrchov z dreva, zláteniu a lakovaniu, ako aj práci odborného experta a majstra/školiteľa v umeleckom vzdelávaní. Má rôzne pracovné skúsenosti v oblasti reštaurovania a práce s nábytkom, spolupracoval s umeleckými remeselníkmi v Benátskej oblasti, pričom vykonával reštaurátorské práce v bývalých šľachtických sídlach v Benátkach. Prácou pre rôzne umelecké a remeselné dielne v Benátkach sa postupne zdokonaľoval v technike zlátenia a lakovania, pričom tieto techniky neskôr často využíval pri svojej umeleckej činnosti. Študovaním starých textov (diel nábytkárskych majstrov Cenniniho, Bonanniho, atď.) si osvojil historické techniky a prednostne používal pri svojej práci kvalitné a opätovne využiteľné výrobky, ktoré dokonale vyhovovali požiadavkám rôznych historických epoch, čím sa zároveň snažil dosiahnuť čo najlepší výsledok svojej reštaurátorskej práce. Školiteľ svojou skromnosťou, príslovečným šarmom Taliana a dokonalými reštaurátorskými znalosťami vyjadril myšlienku: „S veľkou radosťou som sa zúčastnil tejto akcie, pri ktorej sme si vymenili kultúrne skúsenosti. Stále sa máme čo učiť…“

Tibor Kováč, reštaurátor Liptovského múzea v Ružomberku, ktorý bol odborným garantom seminára povedal: “Mojím cieľom bolo zorganizovať aj v našich podmienkach seminár na vysokej odbornej úrovni a prizvať odborníkov aj zahraničia. Som rád, sa mi to podarilo. Zostáva mi veriť, že tento pocit mali ostatní účastníci seminára. “

[wzslider autoplay=“true“ lightbox=“true“]