Múzeum a seniori (tlačová správa)

Liptovské múzeum v Ružomberku už niekoľko rokov svojimi službami, kultúrnymi a výchovno-vzdelávacími aktivitami sa snaží priblížiť nielen žiakom, dospelým a aktívnym seniorom, ale aj hendikepovaným spoluobčanom v strednom aj seniorskom veku žijúcim v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí zo zdravotných dôvodov, pre svoj vysoký vek alebo kvôli iným obmedzeniam nemôžu návštevu múzea absolvovať.

Jedným z alternatívnych riešení zo strany Liptovského múzea sú pravidelné návštevy ružomberských centier sociálnych služieb muzeálnymi pracovníkmi. Mobilní, ale aj imobilní klienti majú možnosť vypočuť si rôzne prednášky a vidieť jednotlivé expozície múzea formou sérií multimediálnych prezentácií, či zapojiť sa do tvorivej činnosti spolu s pracovníkmi múzea a to priamo na domácej pôde – t.j. vo svojom zariadení. Zúčastnení klienti tu slovom a obrazom majú predstavené múzeum, jeho históriu a jednotlivé objekty a expozície. Oboznámení sú tiež s prácou odborných pracovníkov a na príkladoch niektorých muzeálnych predmetov majú vysvetlenú potrebu uchovávania kultúrneho dedičstva. Pri tematických prezentáciách získavajú poznatky o ľudových zvykoch na Liptove. Na tvorivých dielňach za účasti muzeálnych a sociálnych pracovníkov je ich pracovná činnosť zameraná na precvičovanie jemnej motoriky.

V utorok 28.10.2014 – v rámci Mesiaca úcty k starším – navštívili dve pracovníčky Liptovského múzea opäť LIKAVU – CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, aby klientom predstavili ďalšiu z expozícií múzea – tento raz týkajúcu sa cechov a remesiel. Po prezentácii, ktorej sa zúčastnilo vyše 40 mobilných aj imobilných klientov, nasledovala tvorivá dielňa, ktorá bola zameraná na recyklovanie farebných obalov z čaju a zhotovovanie pekných netradičných pohľadníc.

Okrem LIKAVY – CSS už niekoľko rokov aktívnu spoluprácu s Liptovským múzeom celoročne využívajú aj TROJLÍSTOK – CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – so svojimi dvoma pracoviskami – (CSS na ulici sv. Anny 4 a CSS na Riadku 8). Tento mesiac po prvý krát navštívili múzeum aj klienti z CSS – VIA VITAE.

[wzslider autoplay=“true“]