Liptovské múzeum pripravuje novú stálu expozíciu stredovekých a novovekých dejín Liptova

Fond na podporu umenia má rôzne dotačné programy, jedným z nich podporuje tvorbu nových stálych expozícií. Liptovskému múzeu bol schválený projekt na vytvorenie novej trvalej modernej expozície v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku venovanej stredovekým a novovekým dejinám Liptova. Ide o prvú fázu, v ktorej  zámerom projektu a hlavnou projektovou aktivitou je získať vo verejnej súťaži architektonicko-výtvarný návrh expozície. Odborní pracovníci vytvorili libreto a scenár expozície a Liptovské múzeum vyhlásilo v máji 2021 súťaž návrhov na poskytnutie architektonicko – výtvarného návrhu novej expozície s názvom: Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova. Hlavný dôraz v priloženom scenári expozície bol položený na umiestnenie moderných smart riešení v danej expozícii. Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači a doručili svoje návrhy, pričom komisia na vyhodnotenie návrhov sa zhodla na tom, že bolo z čoho vyberať – každý návrh bol v niečom jedinečný a preukazoval interaktivitu expozície. Zápisnica z vyhodnotenia ako aj jednotlivé návrhy sú zverejnené na webovej stránke Liptovského múzea v časti O nás/ Verené obstarávanie. Komisia nakoniec vybrala víťazný návrh, podľa ktorého sa vytvorenie stálej expozície dopracuje do projektovej dokumentácie a na jej podklade sa pristúpi k samotnej realizácii novej modernej expozície.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia vo výške 7000,- EUR.