Bačovská škola (tlačová správa, fotogaléria)

Liptovské múzeum v Ružomberku v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku a Občianskym združením Bačova cesta zorganizovalo dňa 16. apríla edukačné podujatie s názvom Bačovská škola, ktoré sa konalo v priestoroch expozície ovčiarstva Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. Podujatie bolo určené pre súčasných i nádejných chovateľov oviec s cieľom odovzdávania živých kultúrnych tradícií a podporovania chovu oviec na Slovensku.

Na úvod chovateľov privítal a oboznámil s projektom Bačovská škola pán Mgr. Martin Krupa, riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku, ktorý takisto zúčastneným predstavil nový projekt múzea realizovaný v spolupráci s OZ Bačova cesta „Po bačovských chodníčkoch“. Hlavným zámerom projektu je zvýšenie záujmu obyvateľstva o tradičné slovenské produkty ako i podpora záujmu o ovčiarstvo. Návštevníci vybraných salašov budú mať možnosť v priebehu tohto roka vyplniť anketový lístok, čím získajú šancu vyhrať množstvo zaujímavých ovčiarskych cien.

Vzdelávacia stránka programu bola vyplnená odbornými prednáškami. Na začiatok pútavým rozprávaním priblížil účastníkom históriu chovu oviec a kôz na Slovensku pán Ing. Slavomír Reľovský, riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Druhá prednáška bola tematicky zameraná na začiatok chovateľského roka, ktorej sa zhostil pán Štefan Črep zo Svojpomocného podielníckeho družstva „Lúžňan“ v Liptovskej Lúžnej. Po vzdelávacej časti programu nasledovala diskusia, ktorá sa niesla v uvoľnenom duchu. Podľa množstva rozoberaných tém a zápalu diskutujúcich možno tvrdiť, že podujatia podobného charakteru môžu byť pre chovateľov jednoznačným prínosom. Chovatelia tak majú možnosť podeliť sa o svoje cenné skúsenosti, vymeniť si mnohé podnetné rady a názory, ako i podať pomocnú ruku nádejným začiatočníkom v oblasti chovu oviec.

Druhou, nemenej významnou časťou programu bolo slávnostné uvedenie bačov Michala Benku a Floriána Šavrtku do Galérie bačov Liptova. O ich živote a pôsobení stručne porozprávala Mgr. Natália Fungáčová, etnologička Liptovského múzea. Snahou múzea je i naďalej rozširovať galériu o významných bačov regiónu a priblížiť tak návštevníkom ich život a významné postavenie v minulosti i súčasnosti.
Príjemnú atmosféru programu dotvárala hra na pastierske hudobné nástroje (gajdy, fujaru, píšťalku) v podaní účinkujúcich – pána Ľubomíra Tatarku zo Slovenskej Ľupče a už zmieneného Floriána Šavrtku z Liptovských Revúc.

Zámerom múzea je v rámci projektu Bačovská škola i naďalej organizovať pravidelné odborné stretnutia chovateľov oviec, bačov, pastierov či ďalších záujemcov a takisto podnietiť záujem o danú problematiku u mladej generácie za účelom získavania a odovzdávania informácií, výmeny skúseností z oblasti chovu oviec. Múzeum by aj naďalej rado pôsobilo v tejto sfére ako isté metodicko-edukačné stredisko a pokračovalo v budovaní partnerskej spolupráce či už so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku, s OZ Bačova cesta, samostatnými chovateľmi, záujmovými a profesijnými združeniami, školami, samosprávou pri tvorbe ďalších pokračovaní Bačovskej školy a prispievalo tak k rozširovaniu záujmu o chov oviec a problematiku ovčiarstva na Slovensku.

[wzslider autoplay=“true“]