Bačovská škola – projekt popularizácie živých kultúrnych hodnôt

Bačovská školaLiptovské múzeum v Ružomberku v správe Žilinského samosprávneho kraja uviedlo do života nový edukačno-programový produkt v rámci projektu Bačovská škola. Projekt bol „realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „v celkovej sume v sume 3000,00 €. Do projektu sa aktívne, s entuziazmom a profesionalitou zapojili viaceré subjekty – Liptovské múzeum v Ružomberku, Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, ľudoví výrobcovia ako aj žiaci a študenti z Liptova – Základná škola hradná v Liptovskom Hrádku a Stredná polytechnická škola v Liptovskom Mikuláši. Projekt bol zameraný na odovzdávanie a popularizáciu „živých kultúrnych hodnôt ” mladým pokračovateľom – žiakom, študentom. Realizátori projektu mali smelú ambíciu prebudiť záujem o tradičnú ľudovú kultúru u mladej generácie.

Workshop bol zameraný na tradície chov oviec a kôz na Slovensku, pastiersku ľudovú kultúru, spracovanie a využitie produktov z ovčieho mlieka a ich význam pre naše zdravie v súčasnosti , technologické systémy pri chove oviec.

Na úvod žiakov a študentov privítal Mgr. Martin Krupa, riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku. Odborné prednášky mladým návštevníkom prezentovali zaujímavou formou poprední slovenskí odborníci – Ing. Slavomír Reľovský, riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku, samostatný šľachtiteľ, Ing. Igor Nemčok, predseda Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča, Ing. Anna Kováčiková, predseda Poľnohospodárske družstvo Liptovská Revúca, Ing. Ľudovít Urbanovský ,predseda PPS Bobrovec, Anna Kolkusová kultúrno – výchovný pracovníčka múzea. Neformálnou diskusiou vysvetľovali a odpovedali na zvedavé otázky žiakov a študentov.

V rámci programu boli predstavené a uvedené do života aj edukačné materiály vydané v rámci projektu. Jedným je publikácia Bačovská škola a druhým CD s rovnakým názvom. Materiály – vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Dotácie 2013 – Liptovské múzeum v Ružomberku pripravilo za úzkej spolupráce aktívnych členov a nadšencov zo Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Poďakovanie patrí aj samotným výrobcom spomínaných diel – Ing. Ľuborovi Patschovi, poprednému filmárovi z Liptova a tlačiarňam RV Print Rastislav Šikulaj . Na záver žiaci spontánne odpovedali na kvízové otázky a ako odmenu získali novú publikáciu Bačovská škola. Pre žiakov boli pripravené aj tvorivé dielne zamerané na bačovský riad a tradičné spracovanie ovčej vlny. Malým bonusom bola aj ochutnávka pravej bryndzovej nátierky, ktorá bola pripravená z ovčieho mlieka z vlastného chovu – ovčej farmy, ktorú má zriadenú Liptovské múzeum v Ružomberku.

Projekt sa stretol s veľkou odozvou nielen zo strany žiakov a študentov, ale aj pedagógov a profesijných pracovníkov zo Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Školy ocenili vysokú kvalitu odborných prednášok, ako aj srdečný a neformálny prístup prednášajúcich. Citujeme názor jedného učiteľa – ešte sa nestretli, že by sa naším žiakom venovali „také kapacity“.

Realizáciou projektu boli vytvorené nové podmienky pre interaktívnu prezentáciu kultúrnych hodnôt – so zameraním hlavne na mladú generáciu – budúcich ochrancov kultúrneho dedičstva. Projekt vytvorili základy pre budovanie a skvalitnenie partnerskej spolupráce so školami, záujmovými a profesijnými združeniami, samosprávou pri príprave a tvorbe nových edukačných a programových produktov pre široké spektrum návštevníkov v budúcností, nadviazanie partnerstiev. Vydaním publikácie a CD Bačovská škola múzeum získalo kvalitné edukačné médiá.

Profesionálny prístup prednášajúcich, kvalitný edukačný materiál a zručnosti ľudových výrobcov vytvorili jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru, ktorá bola obohatením a inšpiráciou pre všetkých účastníkov projektu. Projekt potvrdil svoju zmysluplnosť, význam a vytvoril základ pre ďalšie edukačné aktivity.

[wzslider autoplay=“true“]

Ing. Naďa Somorová
24. marec 2014