Verejné obstarávanie

Liptovské múzeum v Ružomberku
Nám.Š.N.Hýroša 10
034 50 Ružomberok


 

 

ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Liptovského múzea v Ružomberku č.1-LMR/2019

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov z v e r e j ň u j e zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Predmetom nájmu je:
nebytové priestory nachádzajúce sa v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline (ďalej MLD) – objekt Zvonica Pavčina Lehota a objekt Stodola Vavrišovo – stavba bez súpisného čísla, postavenej na pozemku C-KN 4936/18 o výmere 21 m2 (Zvonica) a C-KN 4936/8 o výmere 114 m2 (Stodola), zapísanej na LV č. 804 v k. ú. Pribylina
• Ide o prenájom časti objektu Zvonica Pavčina Lehota – 16 m2 a objektu Stodola Vavrišovo – 49 m2 na účel zriadenia malého občerstvovacieho zariadenia.
Predmet nájmu je možné rozdeliť na časti, t.j. prenajímateľ pripúšťa predložiť ponuku len na objekt Zvonica Pavčina Lehota, prípadne ponuku na objekt Stodola Vavrišovo.

Podmienky nájmu:
1. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu – nájomné bude určené v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. a to:
– výška predchádzajúcej vysúťaženej ceny priameho nájmu: 70,- €/m2/rok,
– náklady na služby spojené s nájmom nie sú jeho súčasťou a budú predmetom osobitnej dohody.

2. Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 22.5.2019 do 21.5.2022.

3. Účel nájmu bude: malé občerstvovacie zariadenie (bufet)

4. Lehota na doručenie ponúk: Záujemcovia o prenájom môžu zasielať ponuky do 15.04.2019 do 15.00 hod. Ponuku je potrebné predložiť osobne v sídle Liptovského múzea v Ružomberku alebo doručiť poštou na adresu: Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, aby bola zaevidovaná v podateľni do 15.04.2019 do 15.00 hod.

5. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom:
„Priamy nájom – MLD, NEOTVÁRAŤ“.

6. Náležitosti ponuky: Ponuka záujemcu o prenájom musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutá cena a spôsob jej platenia, účel využitia predmetu nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý chce v predmete nájmu využívať, prípadne iné podmienky a návrhy.

7. Obhliadka predmetu nájmu sa môže uskutočniť v pracovných dňoch od 10.3.2019 do 12.4.2019 v čase od 10.00 h do 14.00 hod, prípadne podľa osobitnej dohody na nižšie uvedenom tel. čísle. Informácie o predmete nájmu je možné získať u kontaktnej osoby: Ing. Marta Rusnáková, Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, tel.: 0918 680212, e-mail: projekty@liptovskemuzeum.sk.

8. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie nájmu uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).

10. Víťaznou sa stane tá ponuka, v ktorej záujemca ponúkne najvyššiu cenu za predmet nájmu a súčasne účel nájmu bude v súlade s poslaním múzea. So záujemcom, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, správca majetku môže uzatvoriť nájomnú zmluvu. Všetci záujemcovia, ktorí predložia svoje ponuky, budú o výsledku vyhodnotenia písomne informovaní.

V Ružomberku dňa 07.03.2019 Podpísaný PhDr. Martin Krupa, riaditeľ

 


 

Zoznam zákaziek za I. štvrťrok 2016 podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Smernicu č. 101/2012 o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky Druh zákazky T, S, SP Hodnota v EUR s DPH Uchádzač názov, sídlo, IČO
Elektronické stravovacie poukážky S 15289,50 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava, IČO:47079690
záloha za odber plynu L. Hrádok,
ČO LM za 1/2016
S 1692,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256
záloha za plyn za 2/2016 NM L. Hrádok,
ČO L. Mikuláš
S 1662,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256
strážna služba MLD za 1/2016 S 1334,74 BB Security, s.r.o., Nad Laborcom 2, 07101 Michalovce,
IČO:4723765,
dodávka tepla za 1/2016 S 5021,10 CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 03401 Ružomberok,
IČO:36820300
Elektronické stravovacie poukážky S 2621,50 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava, IČO:47079690
záloha za odber plynu L. Hrádok ČO LM za 1/2016 S 1606,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256
strážna služba MLD za 2/2016 S 1248,62 BB Security, s.r.o., Nad Laborcom 2, 07101 Michalovce,
IČO:4723765,
dodávka tepla za 2/2016 S 3727,44 CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 03401 Ružomberok,
IČO:36820300

 

 


 

Zoznam zákaziek za I. štvrťrok 2015 podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Smernicu č. 101/2012 o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky Druh zákazky T, S, SP Hodnota v EUR s DPH Uchádzač názov, sídlo, IČO
Vitríny pre expozíciu papiera Tovar 4315,20 Eur ROSS s.r.o., Hollého 205/52, 015 01 Rajec, IČO : 31560385
Vertikálne žalúzie – komplet do interiéru  múzea Tovar 2451,80  Eur Stínení na míru s.r.o., Francouzská 15, Brno, IČO: 031 25 165
Informačné a komunikačné technológie Tovar 3450,00 EUR Michal Praženica – SmartDirect, Dončova 1449/17, 034 01 Ružomberok, IČO: 47100907

 


 

Zoznam zákaziek za II. štvrťrok 2015 podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Smernicu č. 101/2012 o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky Druh zákazky T, S, SP Hodnota v EUR s DPH Uchádzač názov, sídlo, IČO
Prenájom priestorov zvonička v MLD Pribylina S 1632,00 Miroslav Ilavský, Na Pastierskych 171, 03261 Važec, IČO:40000397
oprava časti jestvujúceho oplotenia v MLD Pribylina SP 1320,00 GPP INDUSTRIE, s.r.o., Kragujevská 398,01001 Žilina, IČO:44562977
Prenájom priestorov veže kostola L. Mara-Havránok S 1700,00 Arcade group,s.r.o., Murgašova 11, 034 01 Ružomberok, IČO:47071125
4 ks počítače H30-50 T 1061,00 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava, IČO:35950226
18 ks bilboardov T 2400,00 PTA spol.s.r.o, Palarikova 31, 811 04 Bratislava, IČO: 31560385
oprava poškodenej EPS S 1064,96 DELTECH,a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:30225582